Události v církvi v ČR a světě

Vydání: 2005/3 Falešné pocity viny, 11.1.2005, Autor: Josef Pala

CÍRKEV ROCE 2004 V ČESKÉ REPUBLICE

LEDEN

3. 1. Ve věku nedožitých 93 let zemřel český katolický historik ThDr. Jaroslav Kadlec, emeritní profesor Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

6. 1. Ve věku nedožitých 86 let zemřel Mons. Jiří Reinsberg, známý kazatel z chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.

10. 1. Papež Jan Pavel II. jmenoval italského arcibiskupa Diega Causera (1940) novým apoštolským nunciem v České republice.

15. 1. V Praze zemřel ve věku 74 let prof. Jaroslav Polc, bývalý děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (1997-2002).

16. – 18. 1. Českou republiku navštívil Jean Vanier, spisovatel a filozof, zakladatel křesťanského ekumenického hnutí mentálně handicapovaných lidí, jejich rodin i přátel - Archa a Víra a Světlo.

20.- 21.1. V Praze se konalo 53. plenární zasedání České biskupské konference.

21. 1. Česká biskupská konference jmenovala novým generálním sekretářem sdružení Česká katolická charita Jindřicha Suchánka (1954).

27. 1. V Praze bylo ustaveno Ekumenické fórum křesťanských žen v České republice.

29. 1. Po návštěvě u kardinála Miloslava Vlka oznámil učitel Katolické teologické fakulty ThDr. Stanislav Prokop, který je podezřelý ze spolupráce s komunistickou Státní bezpečností, že odejde na vlastní žádost z Karlovy univerzity v Praze.

31. 1. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner předal osvědčení 172 absolventům dvouletého katechetického kurzu, který pořádalo Olomoucké arcibiskupství.

ÚNOR

23. 2. Český prezident Václav Klaus přijal na Pražském hradě českého kardinála Tomáše Špidlíka, žijícího v zahraničí, který přijel do České republiky poprvé od jmenování kardinálem v roce 2003.

24. 2. V debatě o vztahu církví a státu, kterou řídil na večeru CEP prezident České republiky Václav Klaus, se zúčastnili také ministr kultury Pavel Dostál a královéhradecký biskup Dominik Duka.

28. 2. V Litoměřicích byl vysvěcen a uveden do úřadu nový sídelní biskup Mons. Pavel Posád (1953).

BŘEZEN

1. 3. Generální představený jezuitského řádu P. Peter-Hans Kolvenbach jmenoval nového provinciála České jezuitské provincie P. Františka Hylmara (1957).

8. – 10. 3. Na Velehradě se uskutečnilo setkání kněží a jáhnů moravských diecézí s jejich biskupy.

12. – 13. 3. Za účasti více než 220 delegátů z jedenácti zemí se v Brně konalo sympozium o manželství a rodině pod názvem Jak budeme zítra žít? – Strategie podpory rodiny vzhledem k demografickému vývoji v Evropě.

23. 3. Nově jmenovaný apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Diego Causero přiletěl do Prahy.

25. 3. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle zahájil diecézní beatifikační proces katolického kněze, mučedníka P. Jana Buly (1920-1952), který byl v komunisty v zinscenovaném tzv. babickém procesu padesátých let odsouzen a opraven.

DUBEN

5. 4. Prezident Václav Klaus přijal na Pražském hradě nového velvyslance Vatikánu v Praze Diega Causera, který mu předal své pověřovací listiny.

8. 4. Na Zelený čtvrtek se začal v České republice promítat známý Gibsonův film Umučení Krista, který je označován jako fenomenální film dnešní doby. 

24. 4. Papež Jan Pavel II. jmenoval biskupského vikáře Apoštolského exarchátu v České republice Mons. Jána Eugena Kočiše (1926) titulárním biskupem abrittským.

27. –28. 4. V klášteře servitů v jihočeských Nových Hradech zasedalo 54. plenární zasedání České biskupské konference.

28. 4. Ve věku nedožitých 94 let zemřel význačný protestantský teolog prof. Miloš Bič, mezinárodně uznávaný badatel, hebraista a biblista, který byl nestorem autorského týmu, který v 60. a v 70. letech připravil český ekumenický překlad Bible.

KVĚTEN

3. 5. Novým předsedou Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne byl zvolen kazatel Pavel Šimek (1954).

19. 5. Ve věku 80 let zemřel Jaroslav Fialka, který byl v letech 1968 až 1988 plzeňským biskupem Církve československé husitské.

ČERVEN

4. 6. Hlavní představený Salesiánů Dona Boska Don Pascual Chávez Villanueva jmenoval novým provinciálem českých salesiánů P. Františka Blahu (1962).

8. 6. Kardinál Miloslav Vlk jednal se synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Joelem Rumlem o zabezpečení církví.

8. – 9. 6. Ředitelé Charit z celé České republiky se sešli na pracovním jednání na Svatém Hostýně.

12. 6. V Ostravě byl ukončen dvouletý katecheticko-pastorační kurz, kterého se účastnilo 117 absolventů, nových učitelů náboženství.

13. 6. Třídenní návštěvu České republiky zakončil německý benediktin a spisovatel Anselm Grün.

20. 6. Novou budovu v Osové Bítýšce určenou pro aktivity Diecézního centra mládeže požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

25. 6. Ve věku nedožitých 88 let zemřel papežský prelát Václav Javůrek, který spravoval královéhradeckou diecézi jako kapitulní vikář v letech 1956 až 1969.

ČERVENEC

4. – 7. 7. Na Velehradě zasedalo 55. plenární zasedání České biskupské konference.

6. – 10. 7. Přes 1000 účastníků se v Českých Budějovicích zúčastnilo XV. ročník Katolické charismatické konference.

9. 7. Ve věku 91 let zemřel Mons. ThDr. Emil Pluhař, dlouholetý soudní vikář Interdiecézního soudu v Olomouci a bývalý politický vězeň komunistického režimu.

30. 7. Ve věku 89 let zemřel nestor českých skladatelů Jan Hanuš, v jehož rozsáhlém hudebním díle najdeme např. osm katolických mší, Requiem či velikonoční oratorium Ecce homo.

SRPEN

21. 8. Nový kostel Panny Marie Královny v Hrušovanech u Brna posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

23. – 26. 8.  Konference evropské sekce mezinárodní organizace ICCPPC (Mezinárodní komise katolické vězeňské duchovní služby) se konala v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.

25. 8. Nový Církevní dětský domov Emanuel ve Staré Vsi u Přerova požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

31. 8. Ve věku 95 let zemřel v Olomouci nejznámější český dominikánský kněz PhDr. Jiří Maria Leopold Veselý.

ZÁŘÍ

1. 9. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner slavnostně otevřel Stojanovo gymnázium na Velehradě.

2. 9. Nově postavený kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře cisterciáků trapistů v Novém Dvoře u Toužimi posvětil plzeňský biskup František Radkovský. Klášter cisterciáků trapistů v Novém Dvoře je prvním nově založeným klášterem v polistopadové historii České republiky. Bratři zde žijí od května 2001.
11. 9. V Třebenicích v litoměřické diecézi byl brutálně zavražděn místní římskokatolický farář P. MUDr. Ladislav Kubíček (1926).

11. 9. V rámci diecézní poutě do premonstrátského kláštera v Teplé oficiálně zahájil plzeňský biskup František Radkovský diecézní proces svatořečení bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze, jehož ostatky klášter uchovává.

12. 9. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavnostně požehnal dobudovanou druhou část areálu Salesiánského středisko mládeže v Brně-Líšni.

30. 9. V Praze se konalo první celostátní misijní sympozium, kterého se zúčastnil slovenský kuriální kardinál Jozef Tomko, dlouholetý prefekt vatikánské Kongregace pro evangelizaci národů.

ŘÍJEN

1. 10. Ing. Pavel Král, laický kazatel Církve bratrské z Karlových Varů, vystřídal ve funkci vedoucího České biblické společnosti dosavadního dlouholetého ředitele ThDr. Jiřího Lukla.

5. – 6. 10. Aktuální otázky katolické církve v České republice řešili biskupové na 56. plenárním zasedání České biskupské konference v Erlebachově boudě nad Špindlerovým Mlýnem v Krkonoších.

14. 10. Při své návštěvě Olomouce navštívil prezident České republiky Václav Klaus moravského metropolitu arcibiskupa Jana Graubnera a zároveň si prohlédl katedrálu sv. Václava a arcibiskupský palác.

18. – 19. 10. Mons. Egon Kapellari, diecézní biskup rakouské diecéze Graz-Seckau, byl hostem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde zahájil přednáškový cyklus s názvem Pražské přednášky o historických kořenech středoevropské integrace - nové proudy rakouské medievalistiky v rámci středověkých kulturních, sociálních a duchovních dějin střední Evropy.  

21. – 23. 10. Na jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se konalo mezinárodní sympozium o možnostech pastorace, kterého se zúčastnilo 300 hostů.

22. – 24. 10. Na Svatém Hostýně se konalo arcidiecézní setkání katechetů a kněží olomoucké arcidiecéze.

25. 10. Dosavadní generální sekretář České biskupské konference (ČBK) Mons. ThDr. Karel Simandl (1955) rezignoval na svou funkci kvůli své spolupráci se Státní bezpečností v 70. a 80. letech minulého století. Prozatímním vedením sekretariátu ČBK byl pověřen tiskový mluvčí ČBK P. Mgr. Daniel Herman (1963). 

26. 10. Na brněnském biskupství byl zakončen diecézní informační proces o životě, ctnostech a pověsti svatosti Služebnice Boží Matky Marie Vojtěchy Hasmandové, bývalé generální představená Kongregace boromejek, která strávila více než sedm let v komunistickém vězení v bývalém Československu.

26. 10. Ve věku 82 let zemřel nestor české dětské psychologie prof. Zdeněk Matějček.

LISTOPAD

3. 11. Ve Valdštejnském paláci v Praze se konalo setkání zástupců světových náboženství oficiálně působících v České republice.

6. 11. Papež Jan Pavel II. jmenoval apoštolským administrátorem (mimořádným správcem diecéze) litoměřické diecéze biskupa Dominika Duku z Hradce Králové. Toto pověření je provizorní a je závislé na vývoji zdravotního stavu litoměřického biskupa Pavla Posáda, k jehož zotavení by měl tento krok napomoci.

11. – 12. 11. Konference pod názvem Perspektivy rodinné politiky v ČR, kterou pořádalo v Praze Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se zúčastnili také kardinál Miloslav Vlk a kuriální kardinál Alfonso Lopez Trujillo, předseda Papežské rady pro rodinu.

21. 11. Kardinál Miloslav Vlk vyhlásil při slavnostní bohoslužbě v chrámu Nejsvětějšího Salvátora v Praze své rozhodnutí povýšit dosavadní studentskou duchovní správu na "Akademickou farnost Praha". Prvním duchovním správcem byl ustanoven dosavadní rektor kostela prof. Tomáš Halík.

26. 11. Ve věku 83 let zemřel v Kroměříži P. Zdeněk Čížkovský, známý český misionář, který prožil většinu svého života v Africe.

PROSINEC

3. 12. V Brně se uskutečnilo mimořádné zasedání České biskupské konference, na němž naši biskupové prodiskutovali návrh textů pro druhé zasedání plenárního sněmu.

11. 12. Ve věku 79 let zemřel v Říčanech u Prahy Mons. Karel Vrána, jeden z největších českých katolických filozofů a teologů 20. století, zakladatel České křesťanské akademie v Římě. 
Sestavil Josef Pala

CÍRKEV V ROCE 2004 VE SVĚTĚ

LEDEN

1. 1. V Hamburku 26. mezinárodní setkání mládeže pořádané ekumenickou komunitou z Taizé, jehož se zúčastnilo více než 50 tisíc mladých poutníků z celé Evropy.

21. 1. Ve věku 81 let zemřel v Basileji významný český protestantský teolog Jan Milíč Lochman.

25. 1. Čtyřhodinová bohoslužba spojená s vysvěcením katedrály sv. Mikuláše v kubánském hlavním městě Havaně byla hlavním okamžikem návštěvy ekumenického pravoslavného patriarchy Bartoloměje I. z Konstantinopole.

27. 1. K úsilí o stále větší mezinárodní spolupráci a solidaritu ve službě pokoji vyzval papež Jan Pavel II. při audienci viceprezidenta USA Richarda Cheneyho.

ÚNOR

9. 2. Ve věku 93 let zemřel v Římě kuriální kardinál Opilio Rossi, bývalý dlouholetý apoštolský nuncius v Rakousku a známý vatikánský diplomat, který byl nejstarším kardinálem podle kněžského svěcení (přijal je 11. 3. 1933).

11. 2. Papež Jan Pavel II. jmenoval novým prefektem vatikánské Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života dosavadního ljubljanského arcibiskupa France Rodého (1934), zároveň jmenoval novým generálním sekretářem biskupského synodu chorvatského titulárního arcibiskupa Nikolu Eteroviče (1951).

12. 2. Papež Jan Pavel II. přijal ve Vatikánu palestinského premiéra Ahmada Kuráju.

23. 2. Hlava ruské pravoslavné církve patriarcha Alexij II. se v Moskvě sešel s předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinálem Walterem Kasperem.

23. 2. Ve Vatikánu byla představena kniha Sexuální zneužívání v katolické církvi: vědecké a právní perspektivy, která poukazuje na důkladné poznání osobnosti kněží a studentů semináře.

25. 2. Na Popeleční středu se začal promítat v USA známý Gibsonův film Umučení Krista, který je označován jako fenomenální film dnešní doby. 

BŘEZEN

9. 3. Vatikánská Kongregace pro biskupy publikovala nový Direktář pro biskupy, který nese název Apostolorum Successores (Nástupci apoštolů).

12. – 14. 3. Heslo Obnovme ducha Evropy! charakterizovalo jednání účastníků 5. kongresu v polském Hnězdně, kde se nad tématem evropské integrace zamýšlela řada představitelů náboženského i veřejného života.

13. 3. Ve věku 98 let zemřel ve Vídni tamní emeritní arcibiskup, kardinál Franz König, jedna z nejvýznamnějších postav katolické církve 20. století.

24. 3. Ve Španělsku proběhl státní pohřeb 190 obětí teroristického útoku z 11. března. Hlavním celebrantem zádušní mše, které se zúčastnili představitelé 20 států světa, byl madridský arcibiskup kardinál Antonio María Ronco Varela.

24. 3. Papeži Janu Pavlu II. byla předána ve Vatikánu mimořádná Cena Karla Velikého za jeho zásluhy na rozšíření Evropské unie na Východ.

29. 3. Pod heslem Rodina je budoucností národů. Růst, vývoj a volnost - začal v Městě Mexiku Světový kongres rodin, kterého se zúčastnilo 2500 představitelů ze 70 zemí světa.

DUBEN

14. 4. Ve věku nedožitých 83 let zemřel emeritní biskup Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku ThDr. Július Filo, významný představitel ekumenického života na Slovensku.

23. 4. Ve Vatikánu byl představen nový dokument o slavení eucharistie nazvaný Redemptionis Sacramentum.

KVĚTEN

3. 5. Papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem lublinské arcidiecéze v Polsku Artura Mizińského (1965), který se stal nejmladším katolickým biskupem na světě.

16. 5. Mezi šesti novými svatými, které kanonizoval ve Vatikánu papež Jan Pavel II., byla i italská dětská lékařka Gianna Berettová Mollová (1922-1962), která se stala symbolem boje katolické církve proti potratům.

18. 5. U příležitosti 84. narozenin papeže Jana Pavla II. byla ve Vatikánu zveřejněna jeho nová autobiografická kniha Vstaňte, pojďme“.

18. 5. Ve věku 83 let zemřel významný africký kardinál Hyacinthe Thiandoum, dlouholetý arcibiskup Dakaru.

21. – 23. 5. Za účasti papežského legáta kardinála Angela Sodana při pouti národů vyvrcholily v největším rakouském poutním místě Mariazell Středoevropské katolické dny. 

29. 5. V hlavním katarském městě Doha skončila třídenní konference o muslimsko-křesťanském dialogu.

ČERVEN

4. 6. Papež Jan Pavel II. přijal ve Vatikánu prezidenta USA George Bushe.

5. – 6. 6. Papež Jan Pavel II. vykonal svoji 103. zahraniční cestu – navštívil Švýcarsko.

11. 6. Státního pohřbu bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana, který zemřel ve věku 93 let, se ve Washingtonu zúčastnil také kardinál Angelo Sodano, osobní vyslanec Svatého otce.

16. - 20. 6. V německém Ulmu se konal v pořadí již pětadevadesátý Katholikentag.

28. 6. Vatikán zveřejnil dosud tajné archivní dokumenty z let 1939 až 1947, týkající se pomoci, kterou katolická církev za války poskytla válečným zajatcům a při hledání zmizelých.

28. 6. – 2. 7. U příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla pobýval v Římě pravoslavný ekumenický patriarcha cařihradský Bartoloměj I., který se několikrát sešel k osobním rozhovorům s papežem Janem Pavlem II.

ČERVENEC

5. – 8. 7. V pořadí již 6. světového kongresu o pastoraci mezi turisty se v thajském Bangkoku zúčastnil biskup Ladislav Hučko, apoštolský exarcha Řeckokatolické církve v České republice.

31. 7. Kongregace pro nauku víry zveřejnila ve Vatikánu dokument o spolupráci mužů a žen v Církvi i ve světě.

SRPEN

15. 8. Biskup Klaus Küng, vyslaný do sanktpöltenského semináře jako apoštolský vizitátor, tento seminář uzavřel.

14. – 15. 8. Při své 104. zahraniční cestě navštívil papež Jan Pavel II. nejznámější francouzské poutní místo Lurdy.

21. 8. Pražský světící biskup Václav Malý jako předseda české rady Iustitia et Pax odletěl na pětidenní návštěvu Moldávie a oblasti Podněstří.
28. 8. Moskevský pravoslavný patriarcha Alexij II. přijal vatikánskou delegaci v čele s kardinálem Walterem Kasperem, který mu předal dar papeže Jana Pavla II. – Kazaňskou madonu.

ZÁŘÍ

7. 9. Světový luterský svaz přijal na svém zasedání v Ženevě tři nové členské církve, mezi nimiž je i Českobratrská církev evangelická.

11. 9. Ortodoxní patriarcha Alexandrie a celé Afriky Petros VII. zahynul ve vrtulníku, který se zřítil do Egejského moře nedaleko hory Athos v Řecku.

30. 9. – 3. 10. V anglickém městě Leeds se konalo plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), kterého se zúčastnil také předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

ŘÍJEN

3. 10. Mezi pěti novými blahoslavenými katolické církve, které ve Vatikánu blahořečil papež Jan Pavel II., byla také Anna Kateřina Emmerichová (1774-1824) a poslední rakouský císař Karel Habsburský (1887-1922).

7. 10. Papež Jan Pavel II. přijal demisi biskupa Kurta Krenna, ordináře diecéze Sankt Pölten v Rakousku v souvislosti se skandálem v tamním semináři. Na jeho místo jmenoval dosavadního sídelního biskupa z Feldkirchu Klause Künga (1940), který byl v této diecézi papežským vizitátorem.

8. 10. Ve Vatikánu byl zveřejněn apoštolský list papeže Jana Pavla II. k Roku eucharistie s názvem Mane nobiscum Domine (Pane, zůstaň s námi).

10. – 17. 10. Ve známém mexickém poutním místě Guadalajara se konal 48. mezinárodní eucharistický kongres.

15. 10. Ve věku 90 let zemřel chilský kardinál Juan Francisco Fresno Larrain, emeritní arcibiskup v Santiago de Chile, který se stal ve světě známý zvláště s vyjednáváním s bývalým chilským diktátorem.  

17. 10. Papež Jan Pavel II. zahájil ve Vatikánu Rok eucharistie.

24. 10. Ve věku 84 let zemřel ve Washingtonu tamní emeritní arcibiskup kardinál James Aloysius Hickey, který arcidiecézi vedl v letech 1980 až 2000.

25. 10. Ve Vatikánu bylo představeno Kompendium sociálního učení církve.

LISTOPAD

2. 11. Ve věku 81 let zemřel belgický kardinál Gustaaf Joos.

4. 11. V Alexandrii, druhém nejvýznamnějším patriarchátu pravoslavného světa, byl intronizován nový pravoslavný patriarcha Alexandrie a celé Afriky Teodor II. (1954).

18. 11. Ve věku 92 let zemřel v Buenos Aires tamní dlouholetý arcibiskup Juan Carlos Aramburu, jeden z nejznámějších jihoamerických kardinálů, který byl nejstarším kardinálem na světě podle biskupského svěcení.

23. 11. – 1. 12. Mezinárodní ekumenické konference biskupů, která se konala v tureckém  Istanbulu, se zúčastnili také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a plzeňský biskup František Radkovský.

27. 11. Papež Jan Pavel II. předal během ekumenické bohoslužby v bazilice sv. Petra v Římě pravoslavnému ekumenickému patriarchovi cařihradskému Bartoloměji Prvnímu ostatky sv. Řehoře Naziánského a sv. Jana Chryzostoma.     

PROSINEC

Koncem prosince poslala Mezinárodní síť Charit Caritas Internationalis (CI) Erste team na Srí Lanku, do Indie a Indonésie, aby na místech zasažených katastrofálními přívalovými vodami vyhodnotili akutní potřeby a ihned začala organizace záchranné akce na pomoc postiženým.

 

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 22 30. května – 5. června 2023

Za pár dnů z nich budou kněží

Pán Bůh povolává ke kněžství rázně a náhle, jindy tiše a pomaličku, ale vždy ponechává svobodu odpovědět. O povolání i kněžských vyhlídkách jsme hovořili se…

celý článek


Požehnání za volant i řídítka

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Na kole do Polska či Bavorska

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Ať objeví, že se mají rádi

„Mami, ségra je zlá, už si s ní nikdy nebudu hrát. – Tati, ten brácha otravuje, furt za mnou leze, udělej s tím něco.“ Vztahy mezi sourozenci dávají rodičům někdy…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay