Dobrá kniha 2003

Vydání: 2004/6 Handicapovaní, 9.9.2004, Autor: Jan Paulas

LITERÁRNÍ ANKETA
Již pošesté se čtenáři setkávají na stránkách Katolického týdeníku s výsledky literární ankety Dobrá kniha. Téměř osmdesát dotázaných osobností rozhodlo o následujícím pořadí:

1. místo: 14 bodů
Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny)

2. místo: 6 bodů
Jan Sokol: Nebát se a nekrást (Portál)
Rozhovor Josefa Beránka s Janem Sokolem

3. místo: 5 bodů
Miloš Doležal: Čas dýmu (Atlantis)

4. místo: 4 body
Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II (Vyšehrad)

Nakladatelé roku 2003
1. Karmelitánské nakl. - 16 titulů
2. Vyšehrad - 13 titulů
3. Academia - 10 titulů
    Paseka - 10 titulů
4. Portál - 7 titulů

Letos jsme oslovili 100 osobností, z nichž 78 nám odpovědělo na následující otázku:
Které tři knihy vám v minulém roce udělaly radost a pokládáte je za dobré knihy roku 2003?
Každá uvedená kniha získala jeden bod bez ohledu na pořadí. Zároveň jsme opět zjišťovali úspěšnost jednotlivých nakladatelů, tj. kolik jejich titulů na sebe dokázalo v anketě upozornit (viz rámeček).

MOJMÍR TRÁVNÍČEK, editor a literární kritik
1. Jan Pavel II.: Římský triptych (Karmelitánské nakl.); 2. Není dálky... Vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka (Paseka); 3. Jan M. Tomeš: Slovo a tvar (Torst).

VÁCLAV MALÝ, pomocný biskup pražský
1. Pavel Marek: Český katolicismus 1890-1914 (Gloria Rosice); 2. Bernard- Henri Lévy: Sartrovo století (Host); 3. Heinz Schutte: Ekumenický katechismus II - církev všech křesťanů (Vyšehrad).

DANA NĚMCOVÁ, psycholožka
1. Jiří Reinsberg: Hospodin rozjasnil svou tvář (Vyšehrad); 2. Jan Sokol: Nebát se a nekrást (Portál); 3. Eduard Goldstücker: Vzpomínky 1913-1945, I. díl (G+G).

JIŘÍ ŠINDLER, grafik
1. Max Kašparů: Do výšky volím pád (Karmelitánské nakl.); 2. Arnošt Goldflam: Pořád o jednom a jiné (Sefer); 3. Milan Badal: Zcestopisy (Sursum).

ALEŠ OPATRNÝ, kněz a ředitel pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském
1. Charles Journet: Jako ohnivý šíp. Výbor z listů (Karmelitánské nakl.) - setkání s duchovní hloubkou, noblesou a elegancí, a to vše blízké životu; 2. Dana Němcová - Jan Bárta: Lidé mého života (Portál) - krásné, neokázalé svědectví křesťanského života; 3. Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II (Vyšehrad) - zajímavé svědectví o jakémsi "dalším zpracování" jádra křesťanské zvěsti.

KVĚTOSLAVA NERADOVÁ, publicistka
1. Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II (Vyšehrad) - raně křesťanské spisy, které nebyly pojaty do biblického kánonu a zajímavé jsou zejména proto, že v některých aspektech přesahují do beletrie, čímž jsou blízké dnešnímu člověku; 2. František Lazecký: Zase je betlémská noc (Trinitas) - výběr vánoční poezie neprávem opomíjeného básníka. Duchovně hluboká, meditativní a monumentální poezie; 3. Květa Legátová: Pro každého nebe (Paseka) - osm dialogů, které se dotýkají závažných otázek člověka naší doby, jeho pochybností, skepse i víry.

MAX KAŠPARŮ, psychiatr a autor knih
1. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny) - kniha tvoří organickou triádu s předchozími tituly a dokumentuje pestrost autorova myšlenkového světa; 2. Josef Beránek - Jan Sokol: Nebát se a nekrást (Portál); 3. Peter G. van Breemen: Jako rozlámaný chléb (Karmelitánské nakl.).

DOMINIK JOSEF DOUBRAVA, farář na Svatém Kopečku u Olomouce a autor knih
1. Ekumenický katechismus II - církev všech křesťanů (Vyšehrad); 2. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny); 3. Edward Staniek: Modlitby marnotratných synů a dcer (Karmelitánské nakl.).

VĚRA DVOŘÁKOVÁ, překladatelka
1. Vladimír Just: Slovník floskulí (Academia); 2. Hovory s Primo Levim (Paseka); 3. Skutky opata Sugera (Triáda).

PETR PROKOP SIOSTRZONEK, převor břevnovský
1. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny) - nikdy totiž není dost příkladů osobitého, a přitom fundovaného přístupu k Božímu slovu; 2. Josef Beránek - Jan Sokol: Nebát se a nekrást (Portál) - rád jsem se začetl do rozhovoru s osobností, kterou znám z našeho kostela i z osobních setkání. Navíc je vzácností dnes potkat člověka, který nejenom ví a mluví, ale také je a žije; 3. Rorátní zpěvy (Karmelitánské nakl.) - tento zpěvníček k již dříve vydanému CD mi opravdu udělal radost. Snad ho někdo použil, aby opět platilo: "Co Čech, to muzikant," a ne "Co Čech, to reprodukční umělec" (viz walkmany na uších u mnoha mladých). Pak se konečně rozezněly naše němé kostely!

DAGMAR POHUNKOVÁ, lékařka
1. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny); 2. Vratislav Schreiber, Ivo Budil: Nové křižovatky medicíny. Objevy, společnost, pacienti (Galén a UK); 3. Elisabeth Kübler-Rossová: O dětech a smrti (Ermat) - překlad Jiří Královec.

JAROSLAV ŠEBEK, historik a publicista
Z letošní úrody titulů s křesťanskou tematikou mě asi nejvíce zaujala analýza dynamických proměn církevního prostředí na přelomu minulého století od Pavla Marka "Český katolicismus 1890-1914" (Gloria Rosice) a pak rozhovory Jana Paulase s Maxem Kašparů "Do výšky volím pád" (Karmelitánské nakl.) a Josefa Beránka s Janem Sokolem "Nebát se a nekrást" (Portál).

MILOSLAV FIALA, prezident Sdružení Česká katolická charita
1. Max Kašparů: Do výšky volím pád (Karmelitánské nakl.) - upřímná výpověď psychiatra a jáhna o hledání a nalézání; 2. Alistair Mc Grath: Dialog přírodních věd a teologie (Vyšehrad) - kniha nabízí překvapivé paralely mezi vědou a vírou; 3. M. Scott Peck: Svět, který čeká na zrození (Argo) - výzva k návratu k civilizovanosti platí i pro nás věřící!

JITKA BEDNÁŘOVÁ, literární historička
1. Marek Orko Vácha: Tančící skály. O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu (Cesta); 2. Mojmír Trávníček: Sdílet věčné (Periplum); 3. Skutky opata Sugera (Triáda) a Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny) - navzdory rétorice často nabubřelé a příliš vykalkulované: vždyť jedním z leitmotivů kázání je výzva "zajet na hlubinu".

JAROMÍR ZELENKA, básník
1. Palladios: Poučné příběhy pro komořího Lausa (Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty); 2. Skutky opata Sugera (Triáda); 3. Štěpán Nosek: Negativ (Host) a Miloš Doležal: Čas dýmu (Atlantis) - dvě knihy veršů.

OTMAR OLIVA, akademický sochař
1. Tomáš Špidlík: Bajky o moudré sově (Refugium Velehrad) - laskavé čtení, a navíc krásně vypravená kniha; 2. Alexandr Solženicyn: Zrno mezi žernovy. Autobiografie II (Academia) - hlas současného proroka, jak to bylo a jak to bude; 3. Bruce Marshall: Plná slávy (Karmelitánské nakl.) - o církvi, jak ji chci vidět.

KATEŘINA LACHMANOVÁ, tč. studující, autorka knih
1. Yves Hamant: Alexandr Meň (Karmelitánské nakl.); 2. Sv. Makarios: Pokora a milosrdenství (Karmelitánské nakl.); 3. Pavel Kosorin: Aforismy (Cesta).

DOMINIK DUKA, biskup královéhradecký
1. Carlos Fuentes: Pohřbené zrcadlo (Mladá fronta) - nádherný jazyk pomůže k pochopení španělské kultury i spirituality; 2. Jan Tauler: Propast k propasti volá. Kázání (Krystal OP) - život a dílo Jana Taulera, úvodní studie a překlad Miloše Dostála a Martina Žemly. První ucelená kniha v českém jazyce věnovaná jednomu z trojice dominikánské porýnské mystiky; 3. Petr Piťha: Paměť a naděje. Z pověstí Čech a Moravy (Karolinum) - staré pověsti v novém šatě vypovídají o zemi tvořené trojím lidem (Češi, Němci, Židé) a nezapřou své křesťanské kořeny.

MIREK KOVÁŘÍK, recitátor, pedagog a editor
1. Gertruda Goepfertová: Zimní klavír (Atlantis) - důkaz, jak nezmapovánu máme ještě českou poezii; 2. Zdeněk Rotrekl: Podezřelá krajina s anděly (Atlantis) - další kamínek do pozoruhodné kompaktní mozaiky neopakovatelného básníka; 3. Zbyněk Havlíček: Dopisy Evě, Eva Prusíková: Dopisy Zbyňkovi (Torst) - kniha úžasné faktografie, velké lásky i hořkých zjištění.

OTO MÁDR, teolog
Franz Furger: Etika seberealizace osobních vztahů a politiky (Academia); 2. Richard Schaeffler: Filozofie náboženství (Academia); 3. Richard Rohr: Všechno má své místo. Dar kontemplativní modlitby (Vyšehrad).

JOLANA POLÁKOVÁ, filozofka
1. Richard Schaeffler: Filozofie náboženství (Academia) - pokládám tuto příručku v jejím oboru za nejlepší na světě; 2. Miloslav Bednář: Evropanská tyranie (Centrum pro ekonomiku a politiku) - seriózní kritické úvahy, které zajímavě vyzývají k hlubšímu přemýšlení; 3. Madeleine Albrightová: Madeleine (Práh)

ANTONÍN BRADNA, farář v Budyni nad Ohří
1. Václav Wolf: Syntéza víry (Matice cyrilometodějská); 2. Bernhard Hülsebusch: Síla i šarm (Karmelitánské nakl.); 3. Miloš Doležal: Cesty Božím (ne)časem (Karmelitánské nakl.)

JAN ŠULC, knižní editor
1. Miloš Doležal: Čas dýmu (Atlantis); 2. Miloš Doležal: Cesty Božím (ne) časem (Karmelitánské nakl.); 3. Jaromír Zelenka: Kostelík (Triáda).

TOMÁŠ WEISS, obchodník s knihami a publicista
1. Miloš Doležal: Čas dýmu (Atlantis); 2. Martin A. Hansen: Lhář (Kalich); 3. Gaétan Soucy: O holčičce, co si ráda hrála se sirkami (Academia)

GERTRUDA GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ, spisovatelka a malířka
1. Anna Pammrová: Antieva (Sursum) - dětství utváří život; 2. Josef Svoboda a Pavel Nováček: Rozhovory od Bakerova jezera (Atelier IM); 3. Jiří Šindler: Katalog (Galerie výtvarného umění Náchod) a Johanna von Herzogenberg: Z mého života (Ústí nad Labem) - fantastická, poutavá autobiografie.

KAREL SKALICKÝ, teolog a profesor na TF JU
1. Josef Petr Ondok: Čmelák asketický. Úvahy o křesťanské spiritualitě (Trinitas); 2. Richard Schaeffler: Filozofie náboženství (Academia); 3. Jean- Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie I. Bůh v Trojici (Krystal OP).

MARIE BLAŽKOVÁ, šéfredaktorka Radia Proglas
1. Michal Altrichter: "Duchovní" a "duševní" (Refugium Velehrad) - příspěvek z pohledu teologie narativní. Základem souboru často nekonvenčních, vždy však mimořádně inspirativních úvah je upravená habilitační práce; 2. C. S. Lewis: Velký rozvod nebe a pekla (Návrat domů) - fantastický autobusový výlet z pekla do nebe. Čtenářsky vděčné klasické dílo o nejpodstatnějích věcech; 3. Jaroslav Kříž: Postavy a světy v klasických dílech moderní prózy (Práh) - autor je významný odborník v oboru fyzikální chemie, jeho pohled na literaturu je však podstatně pronikavější a objevnější než u většiny literárních vědců současnosti.

PAVEL AMBROS, profesor CMTF UP a ředitel Centra Aletti v Olomouci
1. Pavel Florenskij: Sloup a opora pravdy (Refugium Velehrad) - geniální dílo ruského pravoslavného kněze, skvěle připravené k vydání; 2. Duchovní deník sv. Ignáce z Loyoly (Refugium Velehrad) - uvádí nás do osobní mystiky zakladatele jezuitského řádu; 3. Karl Rahner: Základy křesťanské víry (Trinitas) - je zde vše podstatné pro život moderního křesťanského myslitele, který se opírá o duchovní zkušenost.

JOSEF GREŠ, redaktor týdeníku Respekt
1. Petr Bergmann, Martin Burian, Jana Jeřábková: Broumovsko. Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku (občanské sdružení TUŽ se Broumovsko); 2. Vratislav Schreiber, Ivo Budil: Nové křižovatky medicíny. Objevy, společnost, pacienti (Galén a UK); 3. Dagmar Volencová: Život v Epicentru. Rozhovor s Jaromírem Štětinou (Portál).

MAGDALENA KŘENKOVÁ, výtvarnice
1. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny); 2. Vlastimil Vondruška: Slavné bitvy českých panovníků (Albatros); 3. Jaroslav Olšava: Pohádky (vlastním nákladem) a Velká encyklopedie zeměpisu (Svojtka & Co.).

JAN PEŇÁZ, děkan ve Velkém Meziříčí
1. Miloš Rejchrt: Na točné s_ ??. Rozhovor s Jiřím Tichotou (Kalich); 2. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny); 3. Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše (Portál).

VÁCLAV PETRBOK, literární historik
1. František Kutnar: Obrozenecké vlastenectví a nacionalismus (Karolinum); 2. Beowulf (Torst) - přeložil, poznámkami opatřil a doprovodné texty napsal Jan Čermák, a dále Jakob Böhme: Cesta ke Kristu (Vyšehrad) - mystické traktáty konce věků, přeložil a úvodem opatřil Martin Žemla; 3. Kohoutí kříž. ´S HOHNAKREIZ. Ozvěny německé lyriky ze Šumavy (BB art) - přeložil, medailony autorů a stať "Co je to šumavská literatura?" napsal Jan Mareš.

ŠÁRKA GRAUOVÁ, překladatelka
1. Thomas Merton: Sedmistupňová hora (Cesta) - překlad Mlady Mikulicové; 2. Joao Guimaraes Rosa: Velká divočina: cesty (Mladá fronta a Dauphin) - přepracovaný překlad Pavly Lidmilové; 3. Beowulf (Torst) - překlad a komentář Jana Čermáka.

MILAN BALABÁN, teolog a univerzitní profesor
1. Viktor Fischl: Obžalovací spis (Garamond); 2. Čítanka židovsko- křesťanského dialogu (Kalich a Vyšehrad); 3. Ondřej Stehlík: Ugaritské náboženské texty (Vyšehrad).

ZDENĚK ROTREKL, básník
1. A. U. Arteta a kol.: Dějiny Španělska (Nakl. Lidové noviny); 2. Antonín Bajaja: Zvlčení (Petrov); 3. Gertruda Gruberová-Goepfertová: Zimní klavír (Atlantis).

ZDENĚK JANÍK, básník a publicista
1. Nebát se a nekrást (Portál). Rozhovory publicisty Josefa Beránka s Janem Sokolem, křesťanským filozofem a disidentem, vysokoškolským učitelem a kandidátem na prezidenta ČR; 2. Mikuláš Kusánský: O vrcholu zření (Vyšehrad) - poslední vrcholné dílo velkého mystika, jež nemálo přispělo k otřesení středověkého obrazu světa (překlad Karla Flosse); 3. Antonín Bajaja: Zvlčení. Romaneto o vlcích, lidech a úkazech (Petrov) - jazykově čisté, syté vyprávění o vzájemně se prolínajících osudech lidí a vlků na moravsko-slovenském pomezí.

IVAN MEDEK
Z knih, které vyšly v minulém roce, mě nejvíc zaujalo nové vydání "Babičky" od Boženy Němcové (Nakl. Lidové noviny)

KAREL VRÁNA, filozof
1. Charles Péguy: Eva (Pavel Maur) - vrcholné dílo francouzského básníka naděje v překrásném překladu Bohuslava Reynka. Rozhovor Krista s Matkou živých stále trvá, i v 21. století; 2. Oto Mádr: K jádru věci (Vyšehrad) - v narůstající inflaci tištěného papíru a v přemíře nabízených náboženských textů Mádrovo slovo ukazuje spolehlivou cestu k podstatnému. Vzácná myšlenková věrnost k živé teologii středu, jímž je v rozhoupaných krajnostech Kristus a jeho církev; 3. Miloš Doležal: Čas dýmu (Atlantis) - lyrický deník mladého a zrajícího básníka nás provází na poutnické cestě zemskou a zemitou horizontálou drsných lidských příběhů. V dýmu jejich smutků zahlédne světlo vertikálních nadějí.

LUDMILA HAMPLOVÁ, novinářka
1. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nak. Lidové noviny) - doufám, že se kněží inspirují a čekají mě dobrá kázání; 2. Dagmar Volencová - Jaromír Štětina: Život v epicentru (Portál) - povinná četba pro každého, koho láká nebezpečí; 3. Josef Beránek - Jan Sokol: Nebát se a nekrást (Portál) - příjemná kniha k dobrému čaji a dlouhým temným večerům.

JAROSLAV MED, literární historik
1. Miloslav Topinka: Trhlina (Trigon); 2. J. E. Frič: Nový Box č. 1 (Vetus via) - především kvůli vynikající poezii J. E. Friče, která je zde otištěna i připojena na CD; 3. Raymond Aron: Angažovaný pozorovatel (Mladá fronta) - rozhovor s R. Aronem. Vítězství zdravého rozumu nad ideologií.

JOSEF HRDLIČKA, pomocný biskup olomoucký
1. Tomáš Špidlík: Bajky o moudré sově (Refugium Velehrad); 2. Vladimír Suchánek: Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu; 3. Wladyslaw Szpilman: Pianista (Academia).

TOMÁŠ HALÍK, kněz a univerzitní profesor
1. P. Sheldrake: Spiritualita a historie (CDK) - netradiční, inspirativní pohled na vývoj evropské duchovní tradice v širších souvislostech; 2. L. Ferry: Človek-Boh alebo Zmysel života (Agora) - pozoruhodný pokus současného pařížského myslitele o dialog humanistické etiky a teologické antropologie; 3. E. Drewermann a E. Biser: Co vyznáváme (CDK) - podnětný rozhovor, občas provokující k nesouhlasu, vždy však k myšlení.

JANA ŠTROBLOVÁ, básnířka
1. Antonín Bajaja: Zvlčení (Petrov); 2. Vladimír Reis: Cesty skrytosti (Arsci); 3. Karla Erbová: Liánový most (Protis).

JANA FRANKOVÁ, herečka
1. Helen Langdonová: Caravaggio (BB art); 2. Manhe Hang Jong-un: Tvoje mlčení (DharmaGaia) - poezie korejského buddhistického mnicha; 3. Richard Rohr a Joseph Martos: Proč být katolíkem (Cesta).

MILOŠ DOLEŽAL, básník a redaktor ČRo3-Vltava
1. Kohoutí kříž ´S HOHNAKREIZ (BB art) - ozvěny německé lyriky ze Šumavy v překladech a komentářích Jana Mareše. Málem zapomenutý kontinent. Důkaz, že ani násilné vyhnání nezničí duchovní pouta. Výtečně přeložené a edičně připravené! 2. Jan Blaha: Z dějin a pamětí obce Morašice (JAS Hrotovice) - pozoruhodná kronika malé vsi na Znojemsku. Všednost a svátečnost, dramata dějin i budování domovského hnízda slovem i fotografií. A také - o nehodách se šťastným koncem... 3. Czeslaw Milosz: To (Paseka) - přeložil Josef Mlejnek. Poezie, která se dotýká tajemství světa. Překlad, který drží i vyvolává.

VÁCLAV BURIAN, novinář, polonista a redaktor Listů
1. Antoni Kroh: O Szwejku i o nas (Prószynski i S-ka ??? Varšava) - za očištění Švejka od mnoha klišé; 2. Alena Wagnerová: V ohnisku nepokoje. Hermann Kafka a jeho rodina (Prostor); 3. Czeslaw Milosz: To (Paseka) - výbory být musí, ale když vyjde nová sbírka velkého básníka v celku a brzy po originále, je to skvělé.

MARTIN WEIS, církevní historik
1. Peter Dinzelbacher: Světice, nebo čarodějky? (Vyšehrad) - zajímavý pohled na životní osud vybraných ženských postav středověku a novověku; 2. Milan M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, II. díl (Libri) - velice detailním způsobem mapuje působení řeholních kanovníků v naší vlasti. Velice vítaný pomocník pro všechny zájemce o české církevní dějiny; 3. Josef Ondok: Asketický čmelák (Trinitas) - vynikající kniha v loňském roce zesnulého autora.

JIŘÍ GRYGAR, astrofyzik
1. Madeleine Albrightová: Madeleine. Nejlepší ze všech možných světů (Práh); 2. Eugene Cernan, Don Davis: Poslední muž na Měsíci (Academia). Obě knihy výstižně a upřímně popisují trnitou cestu osobností s československými kořeny na vrchol v zemi neomezených možností. 3. Miloslav Topinka: Trhlina (Trigon) - český básník se v této útlé sbírce znamenitě inspiroval současným vědeckým poznáním v kosmologii a astrofyzice.

JAN HALAS, vedoucí redaktor literární redakce ČRo 3-Vltava
1. Jan M. Tomeš: Slovo a tvar (Torst) - kniha velké hmotnosti, a zejména velkého ducha. To vždy nebývá; 2. Listovní příležitosti. Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi (Aluze) - krásné svědectví toho, jak pan dr. Fučík s nadhledem ignoroval kulturní negramotnost doby. Jeho editorské instrukce by se měly stát povinnou četbou i pro současné redaktory; 3. Jiří Suk: Labyrintem revoluce (Prostor) - konečně! První skutečně seriózní pohled na kritické měsíce na přelomu let 1989-1990.

MARKÉTA KORONTHÁLYOVÁ, klasická filoložka
1. Regine Pernoudová: Žena v době katedrál (Vyšehrad); 2. Irena Dousková: Hrdý Budžes (Petrov ??); 3. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny).

RUDOLF MATYS, literární kritik a esejista
1. Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II (Vyšehrad); 2. Miloslav Topinka: Trhlina (Trigon) - právem ji Jaroslav Med označil za "astrofyzikální mystiku"; 3. Vladimír Just: Slovník floskulí (Academia) - cenný a velice chytře komentovaný soubor dokladů o tom, že současný pokleslý "mediální jazyk", především volba jeho lexika, není jen projevem výrazové chudoby mluvčích, ale má i své závažné hodnotové souvislosti - je např. "usvědčující" ve věci mravního alibismu apod.

OTA ALEŠ KUKLA, historik umění
1. Vladimír Solovjov: Kritika abstraktních principů (Refugium Velehrad); 2. Michael Grant: Židé v římském světě (BB-art); 3. Františkánské prameny II. Legendy z let 1226-1235 (Ottobre 12 Velehrad).

JAN SOKOL, filozof
1. Alexis de Tocqueville: Starý režim a revoluce (Academia) - konečně je tato jeho nejlepší kniha dostupná i česky; 2. Jan Tesař: Zamlčená diagnóza (Triáda) - co nevíme o nedávné minulosti; 3. Miloš Rejchrt: O něco svobodnější (Kalich).

ROBERT KRUMPHANZL, editor a literární kritik
1. Revue Akord tiskla v roce 2003 ve svých deseti číslech paměti Ladislava Jehličky "Křik koruny svatováclavské" - ty umožňují pochopit kulturní a politické souvislosti i možnosti křesťanství v českých zemích. Napsány před dvaceti lety, dosud jako kniha nevyšly; 2. Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie I. Bůh v Trojici (Krystal OP) - přeložil Oldřich Selucký; 3.

IVANA EBELOVÁ, historička a vysokoškolská pedagožka
1. Lenka Bobková: Velké dějiny zemí Koruny české 1310-1402, svazek IV (Paseka); 2. Jiří Škabrada: Konstrukce historických staveb (Argo); 3. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny).

JIŘÍ TRÁVNÍČEK, literární vědec
1. Madla Vaculíková: Já jsem oves (Jaroslava Jiskrová - Máj a Dokořán) - výpověď silné ženské, která jako by ani nepatřila do našeho století; 2. Marcel Reich-Ranicki: Můj život (Větrné mlýny) - kniha velké vize ve znamení literatury a pohnutého osudu; 3. Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější (Dokořán) - kniha pro ty, kdo už se zapomněli dívat na krajinu. Všechny tři: knihy zasvětitelské a dušehřejné

JAROSLAV MAZÁČ, básník
1. Slovo Boží v Písmu sv. - nad časem a mimo čas; 2. Celá roční produkce Karmelitánského nakladatelství; 3. Až ti dva se potkají - CD s výborem básní G. H. Hopkinse v překladu otce biskupa J. Hrdličky a v realizaci českobudějovického sídelního biskupa Jiřího Paďoura.

JOSEF BERÁNEK, editor a publicista
Svojí vědeckou solidností i srozumitelností mě překvapila kniha Deana Hamera a Petera Copelanda "Geny a osobnost" (Portál), určitě stojí za přečtení "Náboženství a společnost v Evropě" od Reného Rémonda (Nakl. Lidové noviny) a rád bych poukázal i na mírně intelektualistický, ale též upřímný rozhovor Elizabeth Roudinesco s Jacquesem Derridou nazvaný "Co přinese zítřek" (Karolinum).

JAROSLAV ELIÁŠ, lékař
1. Bohumil Svoboda - Jiří Reinsberg: Hospodin rozjasnil svou tvář (Vyšehrad); 2. Josef Beránek: Hovory s Petrem Kolářem (Cesta); 3. Jan Kačer: Jedu k mámě (Eminent).

JIŘÍ HANUŠ, historik a editor
1. Alexis de Tocqueville: Starý režim a revoluce (Academia); 2. Peter Berger: Pozvání do sociologie (Barrister & Principal); 3. Josef P. Ondok: Čmelák asketický (Trinitas).

MARCELA KAŠPÁRKOVÁ, novinářka a učitelka na VOŠ publicistiky
1. Misty Bernallová: Řekla ANO (Karmelitánské nakl.) - tuto knížku jsem četla ještě před jejím vydáním, silný příběh; 2. Gilles Lipovetsky: Éra prázdnoty (Prostor) - úvahy o současném individualismu; 3. Květa Legátová: Želary (Paseka) - Jozova Hanule mě už tak nenadchla.

MARTIN C. PUTNA, literární historik
1. Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II (Vyšehrad) - připravil Jan A. Dus a kol.; 2. Endre von Ivánka: Plato Christianus (OIKOYMENH); 3. Jiří Kuběna: Dílo I. Juvenilia (Vetus via).

VĚROSLAV MERTL, prozaik a esejista
1. Hubert Masařík: V proměnách Evropy. Paměti československého diplomata (Paseka); 2. Robert Sak: Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté (Paseka); 3. Mojmír Trávníček: Sdílet věčné (Periplum) - literární studie.

PAVEL STUDNIČKA, publicista
1. Mojmír Trávníček: Sdílet věčné (Periplum); 2. Jaroslav Durych: Poutní zboží. Výbor náboženských úvah (Matice cyrilometodějská); 3. Ladislav Jehlička: Křik koruny svatováclavské (Akord, ročník XXIV, č. 1-10).

BLANKA PIRNOSOVÁ, novinářka
Do ankety posloužím pouze jedním titulem, a to knihou Tomáše Halíka "Oslovit Zachea" (Nakl. Lidové noviny). Jsem přesvědčena, že mezi "top three" určitě patří.

JAROSLAV ŠERÝCH, akademický malíř
1. Tomáš Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny); 2. Sándor Márai: Svíce dohořívají (Academia); 3. Leoš Janáček: Literární dílo (Editio Janáček).

DRAHOMÍR ŠAJTAR, literární kritik a historik
1. Vladimír Binar: Emigrantský snář (Triáda); 2. Bedřich Fučík: Kritické příležitosti II (Triáda); 3. Robert Sak: Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté (Paseka) a Zdenka Tomášková: Ortel samoty. Vzpomínky sekretářky Petra Bezruče (Doplněk).

SLAVOMIL HUBÁLEK, psycholog
1. Miloš Urban: Ve stínu katedrály (Argo); 2. Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější (Dokořán); 3. Ján Praško: Poruchy osobnosti (Portál).

MILOŠ REJCHRT, evangelický farář, publicista a překladatel
1. Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (Nakl. Lidové noviny ???); 2. František Novotný: Blažení (Radioservis); 3. Čítanka židovsko-křesťanského dialogu (Kalich a Vyšehrad).

VÁCLAV VAŠKO, publicista
1. kol. autorů: Církevní procesy 50. let (Karmelitánské nakl.); 2. Josef Škrábek: Včerejší strach. Jaké to bylo mezi Čechy a Němci? (Vyšehrad); 3. Chaim Potok: Slib (Argo).

JIŘÍ ŠTOURAČ, malíř
1. Martin Gilbert: Židé ve 20. století (Arista); 2. Jan M. Tomeš: Slovo a tvar (Torst); Miloš Doležal: Cesty Božím (ne)časem (Karmelitánské nakl.).

JAROMÍR HOŘEC, básník
1. Jiří Rambousek: Nesoustavná rukověť české literatury (Torst) - hodnotím výjimečnou objektivitu v pohledu na nejmodernější českou literaturu různých směrů; 2. Zbyněk Havlíček: Dopisy Evě, Eva Prusíková: Dopisy Zbyňkovi (Torst) - přesvědčivý doklad o životě mladé generace po roce 1945); 3.

JAROSLAV SOMEŠ, publicista
1. Karel Srp, Jana Orlíková: Jan Zrzavý (Academia); 2. T. Halík: Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny); 3. A. Burgess: Všechno, jen slunce ne (Odeon).

VÁCLAV VOKOLEK, básník, prozaik a výtvarník
1. Karel Srp, Jana Orlíková: Jan Zrzavý (Academia); 2. Jaromír Kozák: Egyptská kniha mrtvých III (Eminent); 3. Martin Kuriš: Don Giovanni (vlastním nákladem).

KAREL VYSLOUŽIL, básník a spisovatel
1. Otec Pio z Pietrelciny (Karmelitánské nakl.); 2. Listovní tajemství (Aluze); 3. Karel Bartošek: Češi nemocní dějinami (Paseka).

ERAZIM KOHÁK, filozof
1. Hana Librová: Vlažní a váhaví (Doplněk); 2. Karel Klostermann: Ze světa lesních samot (Radovan Rebstöck Sušice); 3. František Šmahel: Idea národa v husitských Čechách (Argo) a Edmund Husserl: Ideje I (OIKOYMENH).

JINDŘICH ŠTREIT, fotograf
1. Man Ray: Vlastní portrét (Artefact); 2. Sven Nykvist: Úcta ke světlu (Paseka); 3. Robert A. Johnson, Jerry M. Ruhl: Kniha o spokojenosti (Portál).

JAROSLAV ŠUBRT, šéfredaktor Perspektiv
1. Jan Tauler: Propast k propasti volá. Kázání (Krystal OP) - středověký autor, našemu čtenáři doposud známý snad jen ze staroříšských a tasovských tisků; 2. Miloš Doležal: Čas dýmu (Atlantis) - v jeho tvorbě je vždy důležitější onen zdánlivě banální, všední život člověka než samotná literatura; 3. Vladimír Just: Slovník floskulí (Academia) - užitečný kverulant.

MARIE SVATOŠOVÁ, lékařka
Výběr mé četby v loňském roce silně ovlivnil závazek hovořit v Čro 2 na téma, které si sama zvolím. Svou odpověď bych rozdělila do dvou oblastí: a) Knihy, které mi pomáhají vnést do života větší pořádek a řád: 1. Lectio divina (Karmelitánské nakl.) - úvahy nad liturgickými texty pro každý den; 2. Józef Augustyn: Zástupy žasly nad jeho učením (Karmelitánské nakl.); b) Knihy, které mě inspirovaly a pomáhají mi přetlumočit posluchačům z naší křesťanské hantýrky do civilního jazyka vše důležité. A to jsou knihy Anselma Grüna, Davida Torkingtona, Henri Boulada aj. Patří sem i poslední kniha Tomáše Halíka Oslovit Zachea (Nakl. Lidové noviny). Sdílet článek na: 

Sekce: Kultura, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 12 21. – 27. března 2023

Na cestě ke křtu

„Prosme Pána, aby tento vyvolený překonal každé pokušení. Aby byl vděčný za to, že si ho Bůh vyvolil, že se mu dává poznat,“ zazní pátou neděli postní ve farnostech…

celý článek


Neplést si zpověď s psychoterapií

Svátost smíření, duchovní doprovázení a psychoterapie mají jedno společné: jsou to tři způsoby práce s nitrem člověka. Ale děje se to pokaždé jinak. Zpovědnici nelze…

celý článek


Když se náš svět setká se světem Božím

Bůh většinou mlčí. Jen někdy, výjimečně, hlasitě promluví, viditelně se ukáže, prolomí nebesa, pronikne do našeho srdce. Jednou z takových událostí bylo vzkříšení…

celý článek


Jak uspořádat besedu

Byl by zájem a vy máte chuť zorganizovat program se zajímavým hostem pro svou farnost? Jak na to? O zkušenosti s technikou i propagací se dělí pořadatelé přednášek, debat…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay