Vychovatel Duch Svatý

Vydání: 2020/22 Poděkování papeži ze světa i od nás, 26.5.2020

Příloha: Perspektivy 22

Velikonocemi to neskončilo. Duch Svatý dovršuje dílo našeho vykoupení, zapaluje lidská srdce a skrze revoluci lásky mění svět.


Nechat se vést. Snímek Pixabay

Epidemie koronaviru snad pomalu končí. Přišla nečekaně a dala nám několik lekcí. Uvědomili jsme si, že nemůžeme být tak sebejistí a musíme víc počítat se smrtí. Ukázalo se, jak snadno nás dokáže ovládnout strach. Anebo že v praxi neumíme dost počítat se životem po smrti, na který bychom se těšili, takže smrt by už neznamenala konec. Ukázalo se taky, jak pravdivé je tvrzení sv. Pavla, že láska zahání strach. Mnozí právě z lásky k nemocným či ohroženým dovedli strach překonat a obětavě sloužit. Jde o mnoho krásných příkladů a iniciativ, za které jsem vděčný, a věřím, že budou mít mnoho následovníků i v jiných časech, jako například nové zkušenosti se společnou modlitbou v rodinách.

Změnit požadavky

Izolace nám dala také čas k četbě. Já jsem si při tom uvědomil, jak nás Duch Svatý vychovává a volá k tomu, abychom se nechali od něj vést, což je důležité pro všechny oblasti lidské činnosti. Nestačí výuka, je potřebná i výchova, protože bez ní může dojít k tragické deformaci osobnosti.

Třeba v politice. Proč se nedovedou světoví politici shodnout na snižování škodlivých plynů, když vědí, jakou to působí škodu a jaké to má kořeny? Přišla pandemie. Několik dnů nejezdila auta a nelétala letadla – a mapy znečištění ovzduší ukázaly radikální zlepšení. Ano, politické rozhodnutí by znamenalo, že se všichni musí omezit. Ale to přece politikům jako voliči nedovolíme, protože my chceme všeho stále víc. Když chtějí být zvoleni, dělají to, co po nich chceme. A pak se divíme, že jsou populističtí.

Nestačí křičet proti populismu. Je třeba změnit naše požadavky. Chceme-li moudré vládce, musíme mít moudré požadavky, musíme myslet i na druhé, nejen na sebe. Když to nedokážeme, zastaví nás někdo jiný. Třeba takové maličké nic, jako je virus. V tom vidím znamení. Pokud ho dobře nepřečteme a nezařídíme se podle něj, bude destrukce společnosti pokračovat a demokracie se časem přerodí v diktaturu. Záchranu tedy vidím ve změně požadavků lidu. K tomu však může dojít jen změnou smýšlení, která není představitelná bez Boží výchovy.

Dobrovolná skromnost

Moderní ekonomie, jak píše profesor Lubomír Mlčoch v časopise Universum, pracuje nejen s čísly, ale i s očekáváními, v nichž je klíčovou hodnotou důvěra na trhu. A důvěra je závislá na poctivosti. Dnes se musí kalkulovat nejen s náklady, výnosy a aktivy „viditelnými“ v účetních výkazech, ale i s dopadem každého záměru a s rozhodnutím v oblasti „neviditelných“ aktiv dobrého jména, pověsti a reputace podnikatele. Nové školy v ekonomii zavádějí kurzy etiky v podnikání. Učit férovosti a poctivosti dospělé lidi teprve na vysokých školách je ale trochu pozdě. Tato výchova musí začít v rodině.

Ekologii jsme už zmínili. Stále stoupající spotřeba odpovídá touze zákazníků po vyšší životní úrovni a zážitcích. Podnikatelský svět jen odpovídá na požadavky, a aby obstál v konkurenci i udržel zisk, který se stal hlavní veličinou ekonomiky, potřebuje vyrábět stále levněji. Proto kupuje v zemích, kde se do ceny nepočítá náklad na ekologii a spravedlivou mzdu či sociální a zdravotní zabezpečení. Optika egocentrismu nepočítá s vlastním omezením a nemá problém s bezohledností k druhým a k životnímu prostředí. V nové ekonomii se naopak mluví o „dobrovolné skromnosti“. Ta by mohla být řešením, ale kde se učit skromnosti, když se nezíská v mládí, kdy se člověk vychovává?

Nárůst odloučení, rozvodů, druhých svazků a rodin s absentujícím rodičem mohou pochopitelně mladým lidem přinést velké utrpení a krizi identity – říká papež František. Nedostatek fungujících rodin působí, že většina mladých lidí nemá dostatečný vzor otců a matek, dlouhodobě fungujícího manželství. Ba naopak zkušenost nefunkčního manželství vlastních rodičů v nich vzbuzuje strach trvale se vázat a založit rodinu. Výsledkem je vymírání národa, nedostatek pracovních sil a neschopnost postarat se o nejstarší generaci, zajistit důchody bez cizí pomoci.

Rozhodnutí pro sebe-darování

Jedním z důvodů jsou nezralé osobnosti a snaha nestárnout. Zaujala mě úvaha Henriho Caffarela, který ukazuje na dítě plně závislé na matce. Časem objevuje okolní svět, uvědomuje si své já a potřebuje ho prosadit. Jako mladý na sobě pracuje a dosahuje výsledků. Myslí si sice, že si stačí sám, ale pociťuje, že není úplný a potřebuje doplnit. Proto buduje kariéru a majetek, ale ve skutečnosti mu schází druhá polovina světa, která se nedá pořídit, protože je to osoba, kterou je možné pouze přijmout jako dar. Objev své neúplnosti ve vztahu k druhému pohlaví je důležitá duchovní událost, protože si člověk uvědomí svou chudobu.

Většinou se lidé s touto zkušeností setkávají v lásce. Bohatý člověk dneška se ovšem bojí přiznat svou chudobu. Nevstupuje do manželství, protože by musel přiznat svou chudobu a zřeknout se svobody a nezávislosti, rozhodnout se pro sebe-darování. Předpokladem objevu a přijetí druhé poloviny světa je ovšem i jasná identifikace s vlastním pohlavím a jeho rozvíjení.

Jen láska může člověka přivést k rozhodnutí dobrovolně se stát chudobným a závislým skrze darování se Bohu či manželskému partnerovi. Jeden v druhém umírá, ale teprve toto spojení je plodným. Vzájemná láska manželů žije pro děti, o které se nepřetahují, protože se darovali sobě navzájem, ale dětem se dávají společně. Náročná láska k dětem vede k sebeobětování, někdy až hrdinskému. Opravdové odevzdání se duchovní osoby Bohu vede k duchovní plodnosti. Obě formy darování přinášejí zralost osobnosti a růst skutečné svobody.

Digitální migrace

Pedagožka Radka Vocílková upozorňuje, že když má chlapec pocit, že se mu líbí chlapci, neznamená to ještě, že je homosexuál. Každý chlapec a každé děvče v období dospívání hledá svou identitu. Přemýšlí nad tím, jestli se narodil do správné rodiny, dokonce i nad tím, jestli je správné, že se narodil právě s takovým pohlavím, které má napsané v rodném listě, nebo jestli jej skutečně přitahuje opačné pohlaví. To však nemusí znamenat nic výjimečného. Oni jen procházejí tzv. homoerotickou fází, která je přechodná a souvisí s dospíváním, později zanikne. Toto období je důkazem, že hledají ideál, pozitivní vzor ve svém vlastním pohlaví, se kterým by se chtěli ztotožnit. Anebo touží být milováni. Mladé je třeba doprovázet v hledání identity i v tom, k čemu byli stvořeni, a pomáhat jim vlastní identitu rozvinout.

U profesora Petra Saka mě zaujalo označení současné mládeže coby generace rozmazané. Podle něho sociální sítě, sdílení, lajkování, kultura youtuberů, nepracování s prameny a propaganda médií vedou ke ztrátě schopnosti kriticky myslet a analyzovat. Názory vznikají jako davová virtuální infekce na sociálních sítích. Ve jménu nekonformity, svobody a liberalismu narůstá davovost a umírá svobodně myslící svébytná individualita. „Rozmazaná generace“ je rozmazaná i v důsledku rozvolnění tradičních sociálních rolí a sexuální identity. Společným jmenovatelem je rozvolňování, rozklad sociálních struktur a eroze přirozeného časoprostoru. U destrukce duální sexuality muže a ženy uvádí, že současně dochází k vyhasínání mateřského pudu. Kriticky dodává, že život v přirozeném světě se rozmazává jeho virtualizací. Vznikají závislosti, vedle psychických poruch dochází k neurologickým poruchám, o nichž se mluví jako o digitální demenci.

Podobně varuje papež František, že ponoření do virtuálního světa napomáhá u mnoha lidí jistému druhu „digitální migrace“. Vzdalují se rodině i kulturním a náboženským hodnotám, stávají se osamělými a utvářejí si vlastní identitu s tím, že se cítí vykořeněni, třebaže fyzicky zůstávají na stejném místě. Je třeba, aby přešli od virtuálního kontaktu k dobré a zdravé komunikaci. Kdo jim ale pomůže?

Moudrost je víc než informace

Zvykli jsme si, že profesor Google a doktorka Wikipedia nabídnou všechny informace, k nimž se dá proklikat, a přehlížíme, že nás nenaučí vidět souvislosti, příčiny a důsledky. Moudrost je však víc než informace. S takovou virtuální formací není člověk dostatečně připravený na odhalení lživých informací a ideologické demagogie. Podobně konstatuje profesor Sak, že duchovní hodnoty a ideje nejsou výraznou výbavou dnešní mladé generace, a proto snadno přijímá ideologickou propagandu, jelikož propaganda u nich vstupuje do volného prostoru. Papež František upozorňuje: Šíření falešných zpráv je projevem kultury, která ztratila smysl pro pravdu a ohýbá fakta ve prospěch zvláštních zájmů.

Ve všech těch tématech se mi stále znovu vrací slovo výchova, vedení. Co dělal Kristus, plný Ducha Svatého, po tři léta veřejného působení? Vychovával, učil lidi žít vykoupení. A nakonec zaslíbil Ducha Svatého, který nás naučí všemu. On je vychovatelem křesťanů. Kdo se nechá vychovávat Duchem Svatým, kdo naslouchá jeho hlasu, kdo jej nechá milovat ve svém srdci a z lásky k Ježíši se řídí jeho slovem, ten zakusí, že Bůh v něm přebývá, že v něm formuje krásnou osobnost.

Dospívání k plnosti

Profesor Sak ukazuje, že velký vliv na celou generaci mají události, které prožila v průběhu socializace generace s přímým zážitkem. To zadává úkol: Dát mládeži prostor k aktivnímu zapojení do událostí, které tvoří dějiny. Papež František, který je jistě nástrojem Ducha Svatého, radí mladým: Nebuďme upnutí na předávání velkého množství naukových témat a snažme se především upevnit velké zkušenosti, které nesou křesťanský život. Formace ať se soustředí kolem dvou os: jednou je prohloubení základní zkušenosti setkání s Bohem v ukřižovaném a vzkříšeném Kristu; druhou je růst v bratrské lásce, ve společném životě, ve službě.

A má pro mladé i konkrétní úkoly: Protože se velmi dobře vyznají v sociálních sítích, je třeba je zapojit, aby zde šířili Boha, solidaritu a angažovanost. Základní je objevit, že Ježíš si od každého mladého člověka přeje především jeho přátelství. Rozhodnutí se pro ně je základem každého dalšího rozhodnutí. V zásadě to znamená poznat, k čemu jsem stvořen, jaký má Bůh pro mě plán. Musím poslouchat jeho hlas, abych se od něho nechal utvářet a vést. Pak budu tím, kým mám být, věrný vlastní skutečnosti. Náš život na zemi dospívá k plnosti, když se promění v dar. Nejdůležitější je, aby každý mladý člověk našel odvahu rozsévat slovo zvěsti do srdce druhého mladého člověka.
Dnes vládne duch provizoria. To je podvod. Myslet si, že nic nemůže být definitivní, je klam a lež. V kultuře provizoria a relativismu mnozí kážou, že je důležité si „užít“ přítomný okamžik, že se nevyplatí zavázat se na celý život, udělat definitivní rozhodnutí. Ale já vás prosím, abyste byli revolucionáři; prosím vás, abyste pluli proti proudu; ano, žádám vás, abyste se vzepřeli této kultuře provizoria, která si v podstatě myslí, že nejste schopni opravdově milovat. Ale já vám důvěřuji, a proto vás vybízím, abyste se rozhodli pro manželství.


Duch Svatý dovršuje dílo našeho vykoupení, zapaluje lidská srdce a skrze revoluci lásky mění svět. Kéž naplní celý svět a skrze ty, kteří se jím nechají vést, všechno obnoví.

Arcibiskup JAN GRAUBNER. Autor je olomoucký arcibiskup a moravský metropolita 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Perspektivy, PřílohyAktuální číslo 5 31. ledna – 6. února 2023

Co popřát novému prezidentovi

Ke gratulacím nově zvolenému prezidentovi ČR Petru Pavlovi se připojují i představitelé církve. „Nevidím vítězné ani poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály…

celý článek


Není čas naříkat, ale rozhlížet se

Co je církev? Říkáme, že je Kristovo Tělo – a já věřím, že Bůh jej v tomto světě nenechá zaniknout. Dosud se totiž církev dostala i přes sebevětší krize a byla…

celý článek


Proč nás volby rozdělily a co s tím

Důležitý problém kolem prezidentských voleb je „polarizace společnosti“, tedy to, že se lidé o kandidátech a jejich názorech často hádali a někdy i rozkmotřili. A…

celý článek


A stíháš dělat ještě něco?

S narozením prvního potomka si maminky začnou klást otázky: Neztratím se v nekonečném kolotoči krmení, přebalování a péče o domácnost? A kde najdu čas pro sebe, manžela, Boha?

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay