Ve jménu Boha žijme jako bratři

Vydání: 2019/7 Ve jménu Boha nelze vést války, 12.2.2019

Příloha: Perspektivy 7

Papež František – Ahmed at-Tajíb

Hlava katolické církve papež František a představitel sunnitského islámu vrchní imám Univerzity al-Azhar Ahmed at-Tajíb podepsali 4. února 2019 v Abú Zabí dokument o lidském bratrství. Přinášíme jeho mírně zkrácené znění:


Na arabské půdě byla podepsána na nejvyšší úrovni dohoda mezi křesťany a muslimy o lidském bratrství. Snímek ČTK

Ve jménu Boha, který stvořil všechny lidské bytosti rovné co do práv, povinností a důstojnosti a povolal je, aby žily spolu jako bratři, naplnily zemi a rozšířily na ní hodnoty dobra, lásky a pokoje.

Ve jménu nevinné lidské duše, které Bůh zakázal zabíjet, když řekl, že kdokoli zabije člověka, jako by zabil lidstvo, a kdokoli by jej zachránil, jako by zachránil celé lidstvo.

Ve jménu chudých, bědných a marginalizovaných, jimž, jak nakázal Bůh, je třeba pomáhat, což je povinnost, která platí pro všechny a zejména pro každého, kdo je majetný a zámožný.

Ve jménu sirotků, vdov, lidí uprchlých a vyhnaných ze svých příbytků a svojí vlasti, všech obětí válek, pronásledování a nespravedlností, slabých a těch, kdo žijí ve strachu, válečných zajatců a těch, kdo jsou kdekoli na světě mučeni, bez jakýchkoli rozdílů.

Ve jménu národů, které ztratily bezpečí, mír a vzájemné soužití, staly se oběťmi zmaru, zkázy a válek.

Ve jménu „lidského bratrství“, které zahrnuje, sjednocuje a činí rovnými všechny lidi.

Ve jménu tohoto bratrství drásaného politikami integralismu a rozdělování, systémy bezuzdného zisku a záštiplnými ideologickými tendencemi, jež manipulují činy i osudy lidí.

Ve jménu svobody, kterou Bůh daroval všem lidským bytostem, jež stvořil svobodnými a svobodou je vyznamenal.

Ve jménu spravedlnosti a milosrdenství, jež jsou základem prosperity a stěžejemi víry.

Ve jménu všech lidí dobré vůle, přítomných v každém koutu země.

Ve jménu Boha a všeho výše uvedeného prohlašuje al-Azhar al-Šarif (plný název univerzity al-Azhar, pozn. red.) s muslimy Východu a Západu a katolická církev s katolíky Východu a Západu, že přijímají kulturu dialogu jako cestu, spolupráci jako pravidla chování a vzájemné poznání jako metodu a kritérium.

Obracíme se k vám

My, věřící v Boha a v setkání s ním na posledním soudu – vycházejíce ze své náboženské a mravní odpovědnosti – žádáme i prostřednictvím tohoto dokumentu od sebe a světových vůdců, tvůrců mezinárodní politiky a světové ekonomiky, aby se přičiňovali o rozšíření kultury tolerance, soužití a pokoje a co nejdříve zasáhli, aby zastavili prolévání nevinné krve a učinili přítrž válkám, konfliktům, poškozování životního prostředí a kulturního a morálního úpadku, který prožívá nynější svět.

Obracíme se k intelektuálům, filozofům, náboženským činitelům, umělcům, pracovníkům médií a kultury ve všech částech světa, aby znovu objevili hodnoty pokoje, spravedlnosti, dobra, krásy, lidského bratrství a společného soužití, potvrdili tak důležitost těchto hodnot jakožto kotvy spásy pro všechny a snažili se je všude rozšířit (...).

Etický úpadek a úloha rodiny

Ačkoli uznáváme pozitivní kroky, které naše moderní civilizace učinila na poli vědy, technologie, medicíny, průmyslu a blahobytu – zejména v rozvinutých zemích –, zdůrazňujeme, že spolu s tímto obrovským a cenným historickým pokrokem, dochází k etickému úpadku a k oslabení duchovních hodnot i smyslu pro zodpovědnost. To všechno přispívá k šíření všeobecného pocitu frustrace, osamocení a beznaděje, mnohé vrhá do víru buď ateistického, agnostického a náboženského extremismu, anebo slepého a fanatického extremismu, který v posledku vede k různým formám závislosti a individuální i kolektivní sebedestrukce.Dějiny potvrzují, že náboženský a národní
extremismus a intolerance vedly ve světě – jak na Západě, tak na Východě – ke vzniku něčeho, co by bylo možno nazvat signály „rozkouskované třetí světové války“; signály, které v různých částech světa a za tragických okolností začaly ukazovat svoji krutou tvář; situace, u nichž není přesně známo kolik obětí, vdov a sirotků vyprodukovaly. (...)

V této souvislosti je zřejmé, jak podstatná je rodina jakožto základní buňka společnosti a lidstva, která přivádí na svět děti, živí je, vychovává a poskytuje jim solidní morálku a rodinnou ochranu. Napadání instituce rodiny, znevažování nebo pochybování o důležitosti její role, je zlo, které je v naší době jedním z nejnebezpečnějších. (...)

Bůh nechce násilí

Prvním a nejdůležitějším cílem náboženství je věřit v Boha, ctít jej a volat všechny lidi, aby věřili, že veškerenstvo závisí na Bohu, který mu vládne a je Stvořitelem, jenž nás utvořil svojí božskou moudrostí, udělil a svěřil nám do péče dar života. Nikdo nemá právo tento dar odejmout, ohrožovat či manipulovat podle své libosti, ba dokonce mají všichni tento dar života chránit od jeho početí až k přirozenému skonu. Odsuzujeme proto veškeré činy, které ohrožují život jako genocidy, teroristické skutky, násilné přemisťování, obchod s lidskými orgány, umělý potrat a eutanázii a politiku, která to podporuje.

Navíc prohlašujeme s rozhodností, že náboženství nikdy nenavádějí k válce, nepodněcují nenávist, zášť a extremismus a nevyzývají k násilí či krveprolití. Tyto pohromy jsou výsledkem úchylky náboženských nauk, politického zneužívání náboženství (...).

Proto žádáme, aby všichni přestali zacházet s náboženstvími účelově a nerozněcovali tak nenávist, násilí, extremismus a slepý fanatismus a neužívali už Boží jméno k ospravedlňování vražedných skutků, vyhnanství, terorismu a útlaku. Žádáme o to na základě naší společné víry v Boha, který nestvořil lidi proto, aby se mezi sebou zabíjeli nebo svářili, ba ani proto, aby byli mučeni či ponižováni ve svém životě a své existenci. Všemohoucí Bůh totiž nepotřebuje být někým bráněn a nechce, aby jeho jméno bylo užíváno k terorizování lidí.

O co usilujeme

Tento dokument ve shodě s předchozími Mezinárodními dokumenty, které zdůraznily významnou roli náboženských vyznání pro budování světového míru, potvrzuje následující:

– Silné přesvědčení, že pravé náboženské nauky vybízejí k zakotvení v hodnotách míru, k podpoře hodnot vzájemného poznání, lidského bratrství a společného soužití, k opětovnému nastolení moudrosti, spravedlnosti a lásky a k probuzení náboženského cítění mezi mladými lidmi s cílem bránit nové generace před nadvládou materialistického smýšlení a před nebezpečím chamtivé politiky bezuzdného zisku a lhostejnosti, založené na zákonu síly a nikoli na síle zákona.

– Svoboda je právem každého člověka: každý má svobodu vyznání, myšlení, vyjadřování a jednání. Pluralismus i rozdílnost náboženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka jsou výrazem moudrosti božské vůle, s níž Bůh stvořil lidské bytosti. Tato božská Moudrost je počátkem, z něhož je odvozeno právo na svobodu vyznání a svobodu být odlišní. Proto je odsouzeníhodné nutit lidi k přijetí určitého náboženství nebo určité kultury, jakož i vnucovat civilizační styl, který druzí nepřijímají.

– Spravedlnost založená na milosrdenství je cesta, kterou je třeba se ubírat, aby se dosáhlo důstojného života, na které má právo každá lidská bytost.

– Dialog, porozumění, šíření kultury tolerance a přijímání druhého a soužití mezi lidskými bytostmi by značně přispělo k redukci mnoha ekonomických, sociálních, politických a ekologických problémů, které tíží velkou část lidského rodu.

– Dialog mezi věřícími znamená setkávat se v rozsáhlém prostoru společných duchovních, lidských a sociálních hodnot a prodchnout toto setkávání šířením těch nejvznešenějších morálních ctností, podněcovaných náboženstvími; znamená to také vyhnout se neužitečným diskusím.

– Ochrana míst náboženského kultu, chrámů, kostelů a mešit, je povinností zaručovanou náboženstvími, lidskými hodnotami, zákony a mezinárodními konvencemi. Každý pokus o útok proti místům kultu nebo vyhrožování atentátem, explozemi či demolicemi je úchylkou od náboženských nauk, jakož i zřejmým pošlapáním mezinárodního práva.

– Zavrženíhodný terorismus, ohrožující bezpečnost lidí jak na Východě, tak na Západě, na Severu i na Jihu, a šířící paniku, teror a pesimis mus, není způsoben náboženstvím, kterým teroristé manipulují, nýbrž nahromaděnými, pomýlenými interpretacemi náboženských textů, politikou hladovění, chudnutí, nespravedlností, útisku a arogance. Proto je nezbytné přestat podporovat teroristická hnutí dodávkami peněz, zbraní, plánů a ospravedlňováním, jakož i mediálním krytím, a považovat toto všechno za mezinárodní zločiny, jež ohrožují bezpečnost a světový mír. Takový terorismus je třeba odsoudit ve všech jeho formách a projevech.

– Pojem občanství se zakládá na rovnosti práv a povinností, pod jejíž záštitou se všichni těší spravedlnosti. Proto je nezbytné zasadit se v našich společnostech o zavedení pojmu plného občanství a odmítnout diskriminační užívání termínu menšiny, který s sebou nese zárodky izolace a podřadného postavení, připravuje terén pro nevraživost a nesvornost a odnímá některým občanům výdobytky náboženských a občanských práv tím, že je diskriminuje.

– Dobré vztahy mezi Západem a Východem jsou bezesporu nezbytné pro obě strany. Nesmí být zanedbávány, tak aby mohlo docházet ke vzájemnému obohacování, výměně a dialogu kultur. Západ by mohl v civilizaci Východu nalézt protilék na některé své duchovní a náboženské choroby způsobené nadvládou materialismu. A Východ by mohl v civilizaci Západu najít mnoho prvků, které by mu mohly pomoci oprostit se od slabosti, rozdělení, konfliktu i vědeckého, technického a kulturního úpadku. Je důležité věnovat pozornost náboženským, kulturním a historickým rozdílům, které jsou podstatnou složkou ve formaci osobnosti, kultury a civilizace Východu. Je důležité upevnit všeobecná a společná lidská práva, a tak přispět k zaručení důstojného života všech lidí na Východě i na Západě, a to bez uplatňování politiky dvojího metru.

– Podstatným požadavkem je uznat právo žen na vzdělání, práci a výkon jejich politických práv. Kromě toho je třeba zasadit se o jejich vysvobození z historických a sociálních tlaků, které odporují principům jejich víry a důstojnosti. Je nezbytné je také chránit před sexuálním vykořisťováním a před jednáním, při němž se s nimi zachází jako se zbožím či prostředkem rozkoše nebo ekonomického zisku. Proto je nutné přestat se všemi nelidskými praktikami a nekultivovanými zvyky, které ponižují důstojnost žen, a snažit se změnit zákony, jež brání ženám plně uplatňovat jejich vlastní práva.

– Ochrana základních práv dětí, aby vyrůstaly v rodinném prostředí, dostávaly výživu, vzdělání a podporu, je povinností rodiny i společnosti. Tato práva musejí být zaručena a chráněna, aby nechyběla a nebyla upírána žádnému dítěti nikde na světě. Rovněž je důležité být ostražití před riziky, jimž jsou děti vystaveny zejména v digitálním prostředí. A obchodování s jejich nevinností i jakékoli zneuctění jejich dětství považovat za zločin.

– Ochrana práv starých, slabých, postižených a utiskovaných lidí je náboženským a sociálním požadavkem, který má být zaručen a ošetřen přísnou legislativou i aplikací příslušných mezinárodních konvencí.

(neoficiální překlad, redakčně upraven, plné znění na Vatican News)
 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Přílohy, Perspektivy, ČlánkyAktuální číslo 5 25. – 31. ledna 2022

Upřesněné počty věřících

Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden zveřejnil podrobnější data o loňském sčítání lidu, které zpochybnily dříve uváděné informace o výrazném poklesu…

celý článek


Směřovat k jednotě po celý rok

Týden modliteb za jednotu křesťanů právě skončil, ekumenická spolupráce ale trvá na mnoha místech po celý rok. A může být velmi užitečná i pro aktuální synodální cestu.

celý článek


Formace ve světě rozšiřuje obzory

Vstoupit do řeholní formace znamená vydat se na dlouhou cestu. Pro čím dál víc adeptů zasvěceného života to přináší také povinnost na čas opustit rodnou zemi a vydat…

celý článek


Plečnik – architekt, který předběhl koncil

Na 23. leden připadlo 150. výročí narození Jože Plečnika – slovinského architekta, který vtiskl moderní ráz Pražskému hradu. A je též autorem jednoho z nejpozoruhodnějších…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay