Události v církvi v ČR a světě

Vydání: 2006/1 Máš důvěru v budoucnost?, 11.1.2006, Autor: Josef Pala

CÍRKEV ROCE 2005 V ČESKÉ REPUBLICE

LEDEN 

7. 1. Za přítomnosti nejvyšších státních i církevních osobností České republiky se v Praze konala ekumenická pobožnost za oběti tsunami v jihovýchodní Asii.

17. 1. Při slavnostní bohoslužbě ve farním kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku u Zlína se ujal úřadu provinciála českých salesiánů P. František Xaver Blaha (1962).

22. 1. V Ostravě se konal odborný seminář zástupců křesťanských církví o digitalizaci elektronických médií a přípravě projektu křesťanské televize Noe.

22. 1. Na valné hromadě České křesťanské akademie byl na další šestileté funkční období zvolen jejím prezidentem prof. Tomáš Halík (1948), který tuto funkci zastává již od roku 1990.

22. 1. Plzeňský biskup František Radkovský požehnal Slovenské katolické centrum, které působí v rámci Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní charity v Plzni.

24. 1. Novým předsedou Ekumenické rady církví České republiky byl zvolen Pavel Černý, předseda Církve bratrské. který vystřídal ve funkci luterského biskupa Vladislava Volného. 

25. -  26. 1. V Praze se konalo 58. plenární zasedání České biskupské konference, na kterém byl na dalších pět let zvolen do čela ČBK dosavadní předseda olomoucký arcibiskup Jan Graubner (1948), generálním sekretářem ČBK byl zvolen řeckokatolický biskup Ladislav Hučko (1948).

31. 1. Prezident Václav Klaus hovořil s pražským pomocným biskupem Václavem Malým o situaci katolické církve, mimo jiné o sporu, který má církev 12 let se státem kvůli vlastnictví katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

ÚNOR  

Začátkem února vyšlo nulté číslo nového dívčího katolického časopisu s názvem IN!

3. 2. Prezídium Ekumenické rady církví České republiky, zástupci České biskupské konference, Konference vyšších řeholních představených a Federace židovských obcí se sešli v Praze k projednání aktuální problematiky majetkového narovnání a odškodnění církví a náboženských společností.

5. 2. Vatikánský dokument – List biskupům o spolupráci mužů a žen v církvi a ve společnosti – byl hlavním tématem sněmu Unie katolických žen, který se konal v Praze za účasti apoštolského nuncia v ČR arcibiskupa Diega Causera a pražského pomocného biskupa Karla Herbsta.

9. 2.  Pravoslavný arcibiskup pražský a českých zemí Kryštof a biskup olomoucko-brněnský Simeon vydali oficiální prohlášení k problematice homosexuálních svazků a k některým v současné době rozšířeným hříchům.

13. – 19. 2. Postní exercicie českých a moravských biskupů na Velehradě vedl vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.

28. 2. V rámci své návštěvy východních Čech navštívil prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií královéhradecké biskupství, kde se setkal s biskupem Dominikem Dukou a arcibiskupem Karlem Otčenáškem.

BŘEZEN

3. 3. Ve věku 92 let zemřel v Hradci Králové P. František Míša (Dominus), dlouholetý provinciál českých salesiánů v letech 1969 až 1981.

DUBEN

2. 4. U příležitosti 100. výročí narození litoměřického biskupa Štěpána Trochty byly v Litoměřicích zahájeny oslavy 350 let založení tamní diecéze v roce 1655.

12. – 13. 4. V Hejnicích se uskutečnilo 59. plenární zasedání České biskupské konference.

15. 4. Za účasti 800 účastníků se v Olomouci konal Familyfest 2005 – setkání rodin.

26. 4. Ve věku nedožitých 96 let zemřel v Choryni nejstarší kněz z olomoucké arcidiecéze P. Stanislav František Juřík, OFM.

26. 4. Ve věku nedožitých 85 let zemřel ThDr. Vlastimil Zítek, který byl v letech 1989 až 1999 biskupem olomoucké diecéze Církve československé husitské.

30. 4. U příležitosti 85. narozenin a 55. výročí biskupského svěcení se v Hradci Králové uskutečnil Den díkůvzdání církve a vlasti za životní svědectví arcibiskupa Karla Otčenáška, kterého se zúčastnil i český prezident Václav Klaus.

30. 4. Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze -Břevnově na svém zasedání zvolila na dobu časově neomezenou převorem -administrátorem arciopatství P. Prokopa Petra Siostrzonka, OSB (1957).

KVĚTEN

6. 5. Představitelé křesťanských církví si připomněli v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě při ekumenické bohoslužbě 60. výročí ukončení druhé světové války.  

26. 5. Ve věku 76 let zemřel v Praze Josef Hercl, symfonický dirigent a sbormistr Cantores Pragenses.

27. 5. První Pamětní medaile arcibiskupa Arnošta z Pardubic udělovala Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Prvními laureáty tohoto ocenění jsou: Jan Heller, Jiří Kuthan, Oto Mádr, Jiří Skoblík, Adolf Slabý, Miloslav Zedníček a Mikuláš Lobkowicz.

ČERVEN

1. 6. Mgr. Martin Horálek (1974), absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  se stal novým tiskovým mluvčím České biskupské konference. Jeho předchůdce P. Mgr. Daniel Herman (1963) nastoupil od téhož data na Policejní prezídium v Praze.

2. 6. Předseda Matice cyrilometodějské a šéfredaktor časopisu Světlo Josef Vlček obdržel u příležitosti svých 85. narozenin Cenu města Olomouce za rok 2004.

4. – 5. 6. Národní pouť a oslavy 100 let od povýšení Svaté Hory u Příbrami na baziliku minor se konaly za účasti našich biskupů a apoštolského nuncia v ČR Diega Causera a kardinála Tomáše Špidlíka.

17. – 19. 6. V Praze se konalo mezinárodní ekumenické Setkání křesťanů 2005.

25. 6. Kvůli sporům ve vedení Církve československé husitské rezignoval její patriarcha Jan Schwarz. Dočasným správcem církve byl jmenován Štěpán Klásek, královéhradecký biskup CČSH.

ČERVENEC

3. 7. Nový kostel sv. Hedviky v Darkovicích na Hlučínsku posvětil ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz.

3. - 4. 7. Čtrnáct katolických biskupů z Čech a Moravy a dva zástupci Konference vyšších řeholních představených se účastnili 60. plenárního zasedání České biskupské konference, které se konalo na Velehradě.

3. – 4. 7. V rámci „Dnů lidí dobré vůle“ se na Velehradě uskutečnilo setkání představitelů církve a zástupců politického, ekonomického a neziskového sektoru z celé Evropy, které bylo završeno vydáním tzv. "Velehradské výzvy".  

6. – 10. 7. Na Velehradě se konalo druhé zasedání plenárního sněmu katolické církve ČR za účasti více než sta účastníků.

20. – 24. 7. Přes 1600 účastníků se v Českých Budějovicích zúčastnilo XVI. ročníku Katolické charismatické konference.

24. – 27. 7. O činnosti skryté církve a současném stavu ekumenismu hovořili účastníci 15. ročníku Gorazdových dnů, které se konaly na Hoře sv. Klimenta u Koryčan.

24. – 30. 7. Neboj se být mladý bylo hlavním mottem setkání 130 mladých z celé Evropy, které pod názvem Eurizon 2005 (Evropský horizont) uspořádali ve svém centru v Praze – Kobylisích čeští salesiáni.

SRPEN 

27. 8. Základní kámen připravovaného Komunitního centra Matky Terezy v Praze na Jižním Městě požehnali kardinál Miloslav Vlk, apoštolský nuncius v ČR Diego Causero, ugandský biskup Matthias Ssekamanya a americký biskup Patrick James Zurek z Texasu.

28. 8. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk požehnal nový liturgický prostor na poutním místě Svatá Hora u Příbrami.

ZÁŘÍ

2. 9. O řešení napjatých vztahů mezi katolickou církví a státem hovořili při společné pracovní schůzce pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a nově jmenovaný ministr kultury Vítězslav Jandák.

29. 9. – 2. 10. Na 50 představitelů křesťanských rádií z 18 zemí Evropy jednalo v Praze o spolupráci při evangelizaci starého kontinentu.

ŘÍJEN 

4. – 5. 10. V národním centru Světového apoštolátu Fatimy v Koclířově u Svitav proběhlo 62. plenární zasedání České biskupské konference.

11. 10. Ve věku 79 let zemřel převor novohradského konventu Řádu služebníků Panny Marie P. Bonfilia Franz Maria Wagner, poslední český servita.

23. 10. Novou kapli, zasvěcenou sv. Lukáši, posvětil olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička v obci Suchov na Uherskohradišťsku.

24. 10. Za přítomnosti kardinála Miloslava Vlka byl v Prachaticích slavnostně otevřen Hospic svatého Jana Nepomuka Neumanna.

25. 10.Katedrála patří Církvi – tak rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 – v soudním sporu o jednu z nejvýznamnějších církevních památek, který se táhne už 13 let.

27. – 29. 10. V pořadí již páté celostátní setkání katechetů se uskutečnilo v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.

28. 10. Kardinál Miloslav Vlk a předseda české vlády Jiří Paroubek se sešli v Arcibiskupském paláci v Praze k dvouhodinovému rozhovoru.

28. 10. Mezi vyznamenanými osobami, kterým udělil prezident Václav Klaus nejvyšší vyznamenání České republiky, byl také profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThDr. Petr Pokorný, DrSc., který obdržel Medaili za zásluhy.

LISTOPAD

11. – 12. 11. Vědecké sympozium k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátku kláštera na Velehradě se uskutečnilo na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

PROSINEC

1. 12. Ve vojenské posádce ve Vyškově byla otevřena první ekumenická kaple, kterou společně požehnali brněnský biskup Vojtěch Cikrle, pověřený ČBK péčí o duchovní službu v armádě, a předseda ERC v ČR Pavel Černý.

9. 12. Katoličtí, evangeličtí, židovští a muslimští představitelé v České republice společné prohlášení, v němž žádají, aby pokusy o uzákonění eutanazie byly nahrazeny větší péčí o nemocné a umírající i jejich rodiny. Prohlášení podepsali arcibiskup Jan Graubner, předseda ERC Pavel Černý, rabín Karol Sidon a předseda ÚMO Vladimír Sáňka.

19. 12. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kardinál Miloslav Vlk a brněnský biskup Vojtěch Cikrle vydali prohlášení týkající se současné situace v České republice - legalizace eutanázie, registrovaného partnerství a výzkumu na lidských embryích.

 

CÍRKEV V ROCE 2005 VE SVĚTĚ

LEDEN

2. 1. V Lisabonu skončilo 27. mezinárodní setkání mládeže pořádané ekumenickou komunitou z Taizé, kterého se zúčastnilo 40 tisíc mladých lidí z celé Evropy.

10. 1. Ve věku 76 let zemřel v Římě belgický kuriální kardinál Jan Pieter Schotte, dlouholetý generální sekretář Biskupského synodu v letech 1985 až 2004.

18. 1. Arcibiskup syrských katolíků v Mosulu v Iráku Basile Georges Casmoussa byl po čtyřiadvacetihodinovém zajetí propuštěn.

27. 1. Pařížský kardinál Jean-Marie Lustiger se zúčastnil jako zvláštní papežův vyslanec vzpomínkových oslav 60. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim-Březinka v Polsku.

ÚNOR

1. 2. Papež Jan Pavel II. byl převezen do římské nemocnice Gemelli pro zhoršení svého zdravotního stavu. Po deseti dnech se opět vrátil do Vatikánu.

3. 2. Ve věku 102 let zemřel v Římě italský kuriální kardinál Corrado Bafile, který byl nejstarším kardinálem světa.

8. 2. Ve Vatikánu byla zveřejněna nová instrukce Dignitas connubii (Důstojnost manželství) určená především pro diecézní a interdiecézní církevní soudy, které se zabývají případy nulity manželství.

13. 2. Ve věku 97 let zemřela v klášteře v Coimbře v Portugalsku sestra Lucie, poslední žijící svědek zjevení Panny Marie ve Fatimě z roku 1917.

22. 2. Ve věku 82 let zemřel v Miláně Don Luigi Giussani, zakladatel hnutí Comunione e Liberazione, jeden z předních exponentů katolické církve v Itálii.

22. 2.  V Římě proběhla slavnostní prezentace nejnovější knihy papeže Jana

Pavla II. s názvem Paměť a identita.

24. 2. Papež Jan Pavel II. byl kvůli značným dýchacím potížím převezen do římské nemocnici Gemelli, kde ho lékaři operovali, provedli mu tracheotomii.

BŘEZEN

20. 3. Kvůli nemoci papež Jan Pavel II. poprvé za svůj 26letý pontifikát nekonal osobně ve Vatikánu obřady Svatého týdne – zahájené na Květnou neděli - a celé Velikonoce.

DUBEN

2. 4. Ve svém vatikánské bytě zemřel ve věku 84 let papež Jan Pavel II.

8. 4. Okolo tří milionů poutníků, mezi nimiž bylo 200 významným politiků z celého světa, se přišlo rozloučit do Říma se zesnulým papežem Janem Pavlem II.

19. 4. Konkláve 115 kardinálů zvolilo novým papežem německého kuriálního kardinála Josepha Ratzingera (1927), který přijal jméno Benedikt XVI.

24. 4. Slavnostní bohoslužby v Římě, při které byl uveden do svého úřadu papež Benedikt XVI., se zúčastnilo půl milionu lidí.

KVĚTEN

13. 5. Papež Benedikt XVI. jmenoval novým prefektem vatikánské Kongregace pro nauku víry arcibiskupa Williama Josepha Levadu (1936) ze San Francisca V USA

20. 5. Ve věku 92 let zemřel v Paříži velký křesťanský myslitel a jeden z největších filozofů naší doby Paul Ricoeur.

20. – 21. 5. Pouť středoevropských katolických zemí, která se konala loni v rakouském Mariazell, měla pokračování v bosenské obci Kupres a zúčastnilo se jí 30 biskupů, 250 kněží a 15 tisíc poutníků.

ČERVEN

3. 6. Papež Benedikt XVI. jmenoval novým krakovským arcibiskupem Stanislawa Dziwisze (1939), dlouholetého osobního sekretáře bývalého papeže Jana Pavla II.

7. 6. Pražský pomocný biskup Václav Malý převzal jako jeden ze dvou laureátů nově zavedenou Cenu Jana Pavla II. za lidská práva.

9. 6. Papež Benedikt XVI. přijal rezignaci 81letého slovenského kardinála Jána Chryzostoma Korce z úřadu nitranského biskupa a jeho nástupcem jmenoval profesora katolické teologie Mons. Viliama Judáka (1957).

16. 6. Papež Benedikt XVI. přijal ve Vatikánu generálního sekretáře Světové rady církví metodistického pastora Samuela Kobiu.

21. 6. Ve věku 76 let zemřel v Manile na Filipínách tamní emeritní arcibiskup kardinál Jaime I. Sin, který byl jednou z nejvlivnějších křesťanských osobností v jihovýchodní Asii.

28. 6. Ve Vatikánu byl oficiálně zahájen beatifikační proces papeže Jana Pavla II.  

ČERVENEC

7. 7. Nejvyšší představitelé náboženských komunit ve Velké Británii odsoudili teroristický útok v londýnské městské dopravě.

SRPEN

15. – 21. 8. Za účasti papeže Benedikta XVI. se v německém Kolíně nad Rýnem se konal XX. světový den mládeže.

16. 8. Zakladatel ekumenické komunity ve francouzské vesničce Taizé 90letý Roger Schütz byl zavražděn při večerní bohoslužbě.

25. 8. – 4. 9. Pražský světící biskup a předseda Rady Iustitia et Pax České biskupské konference Václav Malý absolvoval cestu po Číně.

28. 8. V Krakově v Polsku proběhla slavnostní inaugurace nově jmenovaného krakovského arcibiskupa Stanislawa Dziwisze (1939), dlouholetého osobního sekretáře bývalého papeže Jana Pavla II.

29. 8. Papež Benedikt XVI. přijal ve svém letním sídle v Castel Gandolfu generálního představeného Bratrstva Pia X. (tzv. lefebvristé) biskupa Bernarda Fellaye.

31. 8. Oslavy 25. výročí vzniku samostatného odborového hnutí "Solidarita" byly zahájeny slavnostní koncelebrovanou mší svatou na centrálním náměstí v Gdaňsku, které se zúčastnili také předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner a pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

ZÁŘÍ

9. 9. Ruský prezident Vladimir Putin navštívil mnišskou republiku na hoře Athos.

10. 9. Mons. Philippe Jourdan (1960) byl vysvěcen jako první katolický biskup v Estonsku od druhé světové války.

17. 9. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se zúčastnil slavnostního otevření výstavy českého gotického umění s názvem Praha, koruna Českého království 1347-1437 v New Yorku.

24. 9. Papež Benedikt XVI. přijal ve Vatikánu kontroverzního švýcarského teologa profesora Hanse Künga.

29. 9. – 2. 10. V Římě se uskutečnilo plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí, kterého se za Českou biskupskou konferenci zúčastnil předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

ŘÍJEN

2. – 23. 10. Eucharistie – zdroj a vrchol života a poslání církve – byl název 11. synodu, který se konal v Římě.

5. 10. Ministr zahraničí Cyril Svoboda se jako první politik České republiky sešel s papežem Benediktem XVI. po jeho zvolení do čela katolické církve v dubnu 2005. Cyril Svoboda jednal ve Vatikánu se svým protějškem, vatikánským tajemníkem pro vztahy mezi státem a církví arcibiskupem Giovannim Lajolem.

6. – 10. 10. Předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu s generálním  sekretářem sdružení Česká katolická charita (ČKCH) Oldřichem Haičmanem  a vedoucím oddělení humanitární a rozvojové pomoci ČKCH Vojtěchem Rálkem navštívili Srí Lanku. Cílem jejich cesty byla prohlídka projektů, které v rámci pomoci oblastem postiženým tsunami realizuje sdružení ČKCH.

9. 10. V Římě byl blahořečen kardinál Clemens  August hrabě von Galen, přezdívaný též „Lev z Münsteru“ (1878-1946).

16. 10. Osvětimskou cenu Jana Pavla II. za obranu lidských práv převzal v Římě z rukou papeže Benedikta XVI. pražský světící biskup Václav Malý.

30. 10. V německých Drážďanech byl slavnostně posvěcen znovupostavený kostel Panny Marie, známý pod názvem Frauenkirche, který byl v roce 1945 při bombardování města srovnán se zemí.

LISTOPAD

7. 11. Papež Benedikt XVI. jmenoval nového generálního ředitele Radia Vatikán. Stal se jím italský jezuitský kněz P. Federico Lombardi (1942).

7. 11. Papež Benedikt XVI. přijal ve Vatikánu delegací Světové luteránské federace v čele s jejím předsedou biskupem Markem Hansonem.

13. 11. V bazilice sv.Petra v Římě byl blahořečen Charles de Foucauld (1858-1916), apoštol saharských Tuaregů.

14. - 19. 11. Pravidelnou návštěvu „Ad limina apostolorum“ (k apoštolským prahům) vykonali v Římě všichni diecézní i pomocní čeští a moravští biskupové. Byla to jejich první oficiální příležitost k setkání s papežem Benediktem XVI.

29. 11. Ve Vatikánu byla zveřejněna instrukce Kongregace pro katolickou nauku o homosexualitě kněží.

PROSINEC

6. 12. Český misionář P. Roman Musil byl unesen na Haiti, v rukou únosců strávil čtyři dny.

8. 12. Ve věku 85 let zemřel v Mnichově kardinál Leo Scheffczyk, světově uznávaný německý teolog.

Sestavil Josef Pala 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Téma, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 22 30. května – 5. června 2023

Za pár dnů z nich budou kněží

Pán Bůh povolává ke kněžství rázně a náhle, jindy tiše a pomaličku, ale vždy ponechává svobodu odpovědět. O povolání i kněžských vyhlídkách jsme hovořili se…

celý článek


Požehnání za volant i řídítka

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Na kole do Polska či Bavorska

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Ať objeví, že se mají rádi

„Mami, ségra je zlá, už si s ní nikdy nebudu hrát. – Tati, ten brácha otravuje, furt za mnou leze, udělej s tím něco.“ Vztahy mezi sourozenci dávají rodičům někdy…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay