Biskupové vyzývají: Jděte k volbám!

Vydání: 2013/42 VOLBY: koho volit?, 15.10.2013, Autor: red

Téma: Volby za dveřmi

Na sklonku předvolební kampaně jsme se zeptali všech našich sídelních biskupů: Kterou stranu či osobnost byste doporučil věřícím své diecéze volit?

Voliče čeká rozhodnutí. Ilustrační snímek Aleš Masner

JAN BAXANT, litoměřický biskup

Účastnit se voleb je pro dospělého, a tedy i svobodného člověka, občana země, ve které žije, příležitost vyjádřit se, využít Božího daru svobodného rozhodnutí a projevit vůli nést odpovědnost. Blížící se volby nám všem tuto možnost poskytují. Využijme ji! Neočekávejte ode mne přímý pokyn, které politické straně nebo uskupení byste měli dát svůj hlas. Co mohu a chci poskytnout těm, kteří žádají radu v hledání a při výběru své vlastní volby, je to, že nám křesťanům by měl být vodítkem křesťanský program, křesťanské zásady politického programu konkrétního politického subjektu a zřetelný křesťanský život těch, kteří jsou na kandidátních listinách těchto subjektů uvedeni.
 
Ujišťuji vás, že ti, kteří by nás lákali svými sliby vybudování „ráje na zemi“, nesledují skutečné naše dobro a dobro druhých lidí, protože ráj na zemi byl jednou provždy prvními lidmi ztracen. Křesťanská pravidla života nás vedou spíše opačným směrem: vybízejí ke skromnějšímu životnímu stylu a k větší pozornosti vůči potřebným, nedospělým, starým, nemocným, zraněným a opomíjeným našim bližním. Nikoliv luxusem, nýbrž upřímnou péčí o druhé lidi, byť by to bylo za cenu sebezáporu, připravujeme šťastnější budoucnost.
 
VOJTĚCH CIKRLE, brněnský biskup
 
O politickém rozložení sil pro příští měsíce a roky v naší zemi budeme rozhodovat dříve, než jsme čekali. Čeká nás rozhodování o hospodářských, společenských a mravních poměrech, ve kterých budeme žít my a naše děti. Nedávno Svatý otec papež František hovořil o politice a říkal, že se my katolíci máme míchat do politiky a nikdo z nás nemůže říct, že se ho to netýká. Ve středu papežovy pozornosti, stejně jako u jeho předchůdce, stojí dvě priority: podpora života od početí do přirozené smrti a rodina (je tím myšlena rodina muže, ženy a dětí). Volit odpovědně pak znamená volit ty, u nichž je největší předpoklad, že se mimo jiné právě o tohle budou zasazovat. Zkušenosti z předchozích voleb nás přesvědčují, že mnoho volebních slibů je diametrálně odlišných od pozdější politické praxe. A na to je třeba pamatovat. Chtěl bych tedy zdůraznit dvě věci: Jděte k volbám a volte moudře, v souladu se svým svědomím.
 
FRANTIŠEK RADKOVSKÝ, plzeňský biskup
 
Slyšel jsem již několikrát názor odborníků, že se bude jednat o jedny z nejdůležitějších voleb od pádu totality v roce 1989, protože budou na dlouhou dobu rozhodovat o budoucnosti naší země a jejím směřování. Volit je naše povinnost. Katechismus katolické církve v článku 2240 uvádí: „Podřízenost autoritě a spoluzodpovědnost za obecné blaho nesou s sebou mravní požadavek platit daně, vykonávat volební právo a bránit zemi“ (KKC 2240). Při rozhodování, kterou stranu volit, sledujte u jednotlivých stran dva důležité momenty. Hodnotový systém, z něhož strana vychází, a volební program, který nabízí. Přitom hodnotový systém je základ a volební program jeho důsledek. Volební program se bude během doby proměňovat podle politických okolností, avšak vždy pod vlivem hodnotového systému, který stranu charakterizuje a tvoří do jisté míry její identitu. Navíc je snadnější poznat hodnotový systém, na který se strana orientuje, než se probrat jejím volebním programem.
 
Jako křesťané bychom měli preferovat strany vycházející ze zjevené pravdy o Bohu a člověku, protože naše společnost, jež se ke škodě nás všech křesťanským základům hodně odcizila, nutně potřebuje na nich znovu stavět. I když strana, kterou byste chtěli volit, nemá ve vašem volebním obvodu dostatečnou šanci, v celém státě však ano, můžete jí dát svůj hlas, pomůžete jí na celostátní úrov-
ni. Ve straně, které chcete dát svůj hlas, můžete zakroužkováním kandidátů, majících vaši důvěru, zvýšit jejich šanci na zvolení.
 
Neříkám lidem, koho mají volit oni, ale říkám, koho budu volit já, a na to mám jako občan právo. Budu volit tradičně, jako jsem volil vždycky a jak vždycky volil už můj dědeček, tatínek, maminka a celá rodina, totiž KDU-ČSL. Díky za nabídku této možnosti otevřeně se vyjádřit.
 
JAN GRAUBNER, olomoucký arcibiskup
 
Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. Všimněme si především postojů kan­didátů k zásadním morálním otázkám, k ochraně základních lidských práv a hodnot.
 
Fungující stát může zajistit pouze ten, kdo podpoří zdravou rodinu zalo­ženou na manželství muže a ženy. Spravedlivý stát vybuduje jedině ten, kdo každému zajistí základní právo na život od početí až po přirozenou smrt. Lidská práva respektuje ten, kdo je přiznává každému člověku a neupřednostňuje dospělé na úkor dětí či bohaté na úkor chudých. Všem dětem se musí přiznávat právo na život, dobrou výchovu a lásku otce i matky v rodině – podle těchto kritérií je třeba se řídit.
 
Naopak je špatné podpořit svým hlasem ty, kdo propagují jakoukoli nenávist – třídní, rasovou či náboženskou. Ně­kteří si v této kampani berou jako volební téma boj proti církvi pod záminkou majetkového narovnání a touto kampaní apelující na lidskou závist probouzí náboženskou nenávist. Rozhodně bychom neměli dopustit snížení restituční částky stanovené zákonem a dohodnuté ve smlouvě se státem, které by vedlo k propouštění zaměstnanců v nemocnicích či charitách.
 
Tam, kde máte pochybnosti nebo se vám nikdo nezdá ideální, volte menší zlo a dejte svůj hlas tomu, kdo je ideálu nejblíže, u koho máte alespoň naději, že se bude stavět za hodnoty blízké křesťanství nebo se alespoň bude sna­žit zmenšit negativní dopad zákonů prosazených většinou. A nehleďte ani na to, jestli má váš kandidát šanci uspět, protože důležitý je každý hlas.
 
FRANTIŠEK LOBKOWICZ, ostravsko-opavský biskup
 
Mám na srdci dvě věci. Za prvé, abychom všichni volby vzali opravdu vážně jako příležitost udělat něco pro budoucnost naší země. Nenechme se odradit od účasti na volbách, protože nikdo nemůže zůstat mimo společenské dění. Velmi mne mrzí, když někdy zaslechnu, „že to nemá cenu“ a „že se stejně nic nezmění“. Tato rezignace jen znamená, že necháme za sebe rozhodovat jiné, možná ty, kterým bychom své životy svěřit rozhodně nechtěli. Druhou myšlenkou je, abychom dobře uvážili dobro, které chceme svým rozhodnutím ve volbách posílit. Hledejme nejen to, co prospěje mně osobně, ale co bude dobré pro celou společnost – společné dobro. Vím, že je někdy těžké to ve volebních slibech objevit, buďme vůči nim obezřetní a nedejme se svést. Poctivě hledejme, modleme se o moudrost a světlo Ducha Svatého při výběru kandidátů a pak se vší odpovědností zvolme. Může se stát, že nikdo neodpovídá ideálům dobra, o něž nám jde – pak volme ty, kteří ono dobro nesou ve větší míře. Rád bych proto povzbudil všechny věřící, oprávněné voliče, aby se před volbou více zamysleli, co je skutečně potřeba změnit, a aby uvěřili, že jejich hlas to může ovlivnit. Zkušenosti z minulých voleb ukazují, že „vlastní jistoty“ a demagogie volební propagandy mají často navrch. A my přece i při volbách můžeme být kvasem, který proměňuje společnost.
 
JAN VOKÁL, královéhradecký biskup
 
Starost o správu společnosti patří k odpovědnosti křesťana, jak nám to připomíná i Svatý otec František. Proto všechny vybízím, aby využili možnosti jít k volbám a považovali to za svou důležitou povinnost. Nemyslím si, že bych měl doporučovat konkrétní strany či kandidáty. Všechny však vyzývám, aby hlasovali pro ty, kdo ctí svobodu a důstojnost jednotlivce i rodin, jejich odpovědnost za vlastní život před Bohem, kdo církvi nezabrání ve společnosti svobodně žít a hlásat Kristovo evangelium. Křesťan by naopak neměl podpořit program, který nad tyto hodnoty nadřazuje zvyšování blahobytu a materiálního bohatství. Taková volba by byla nemravná.
 
JIŘÍ PAĎOUR, českobudějovický biskup
 
Katolíci mají morální povinnost usilovat o společné dobro i využitím svého volebního práva. Tím vyjadřujeme spoluzodpovědnost za uspořádání společnosti. Ano, i vedení státu. Na každém z nás záleží, komu dáme svůj hlas. Koho pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.
 
Myslím, že pro nás věřící má logiku volit stranu, která má křesťanství ve svém programu. Musíme se učit zasazovat se jako křesťané, zakotvení ve víře v Krista, pokojně, upřímně a pevně o společné dobro všech. Vzrůstající výslovná averze vůči církvi u některých politických stran je tak agresivní, že nemůžeme zbaběle mlčet. Jaký je váš postoj? Co si o tom myslíte? O co vám jde? O co nám jde?
 
Dělejme to podle svatého Petra, který ve svém prvním listu píše: „Buďte vždy hotovi k obraně proti každému, kdo žádá od vás účty z vaší naděje. Braňte se však s tichostí, bázní a s čistým svědomím, aby ti, kdo tupí váš dobrý život v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vám nactiutrhají.“
 
Netajím se tím, že budu volit lidovce.
 
Dominik Duka, pražský arcibiskup
 
Nebudu nabádat k volbě určité strany. Rád bych jen zdůraznil, že občanská zúčastněnost patří ke ctnostem křesťana a volby jsou velmi významnou příležitostí, jak se podílet na utváření společnosti. Ke směřování naší země přispíváme svým jednáním všichni, a proto chci vybídnout k hojné účasti ve volbách. Ten, kdo volí, zaujímá jisté stanovisko, které je příkladem pro ostatní. Naopak ten, kdo k volbám nejde, se dobrovolně vzdává svého práva spolurozhodovat o svém osudu i osudu celé země. Rozhodování ponechává na druhých, kteří mu mohou připravit budoucnost, s níž bude spokojen ještě méně, než čekal.
 
Na politické otázky pohlížejí různé demokratické strany různě. To je zcela legitimní. Je ovšem třeba si uvědomit, že při každé volbě, a zvláště v těchto předčasných volbách, které se konají v době společenského napětí a ekonomické krize, jde také o volbu pro, nebo proti demokracii samé. Svoboda a demokracie, kterou jsme získali po pádu komunismu, není danost, o niž bychom se nemuseli starat. To nám bolestně ukazuje fakt, že jsme si komunistickou nadvládu tehdy mírnou většinou zvolili svobodně. Dvě generace jsme žili v diktatuře, která se dopustila mnohých zločinů, zdevastovala zemi a rozvrátila morálku společnosti. Že tato hrozba není zdaleka zažehnána, nám ukazuje nejen situace v současných komunistických zemích světa, ale také některé hlasy u nás.
 
Svým rozhodnutím ve volbách má křesťan povinnost chránit demokracii, spravedlnost a morální hodnoty. Svoboda a demokracie nejsou špatné, ale mohou být zneužity nemravnými a nezodpovědnými lidmi. My věřící proto musíme volit demokracii a především mravnost. Jde o to, abychom svou volbou vyjádřili, že duchovní hodnoty a lidskou čest stavíme výš než různé pozemské výhody.
Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Téma

Diskuse

Modlete se Ján Krajč 21.10.2013 09:49
KAREL JANEČEK přímo doporučuje Pavel Korec 20.10.2013 19:36
Jasná volba Servitor 20.10.2013 07:42
Re: Jasná volba Pavel Korec 20.10.2013 12:05
volba křesťana je KDU-ČSL Honza7a 18.10.2013 09:10
Je třeba volit i s ohledem na důsledky Jiří Edy Zajíc 18.10.2013 01:10
Někdo nepřijde a volí tak VŠEM STEJNĚ Michal 15.10.2013 21:22

Zobrazit vše Zobrazit vybrané

Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 38 19. – 25. září 2023

30 let spojují Východ se Západem

V Mnichově se sešli 12.–14. září příznivci, dárci i příjemci pomoci nadace Renovabis. Ta již 30 let podporuje křesťanské projekty ve střední a východní Evropě.…

celý článek


Slovenská mise kardinála Parolina

Státní sekretář kardinál Pietro Parolin – „druhý muž Vatikánu“ navštívil minulý týden Slovensko. Tři dny zde putoval ve stopách papeže Františka přede dvěma lety.

celý článek


Domov a přijetí budou vždy v kurzu

Diecézní centra života mládeže vznikala před třiceti lety s nadšením ze svobody. Zakladatel a první vedoucí centra Vesmír v královéhradecké diecézi Mons. PAVEL ROUSEK…

celý článek


Jak měnit čtvrť k lepšímu?

Pomalými krůčky ke změně k lepšímu, která vytrvá, by se dala charakterizovat myšlenka „komunitní práce“, která vtahuje obyvatele vyloučených lokalit do veřejného…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay