Otevřít rozsáhlý přístup k Písmu svatému

Vydání: 2010/44 Mládí a smrt, 26.10.2010

O Českém katolickém biblickém díle hovoříme s jeho ředitelem P. doc. PETREM CHALUPOU.Co je to České katolické biblické dílo?

Druhý vatikánský koncil se zmiňuje o „institucích…, které se v naší době se souhlasem a péčí pastýřů církve všude chvályhodně rozšiřují“ (Věroučná konstituce o Božím zjevení, čl. 25). České katolické biblické dílo je jednou z takových institucí. Česká biskupská konference rozhodla o vzniku Biblického díla v roce 1993. Od té doby se Biblické dílo snaží naplňovat své poslání. Dává se při tom vést výzvou koncilu, „aby věřícím byl otevřen rozsáhlý přístup k Písmu svatému“ (Věroučná konstituce o Božím zjevení, čl. 21). Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální.

V čem spočívá konkrétní činnost Biblického díla?

Pořádáme biblické kurzy pro všechny věkové kategorie, uvádíme jejich účastníky do praktické práce s Biblí. Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible, které jsou vhodné pro děti i pro dospělé. Uvádíme do rozjímavé četby Bible, do způsobu četby Písma svatého, kterému se dnes říká „lectio divina“ (volně přeloženo: duchovní četba). Karmelitánské nakladatelství už vydalo k „lectio divina“ několik svazků, podle nichž může při četbě spolehlivě postupovat jednotlivec i společenství.

Jaká je struktura Biblického díla?

Biblické dílo má sloužit všem diecézím. V každé diecézi je biskupem jmenován zástupce této diecéze v Biblickém díle. Zástupci tvoří správní výbor, kterému předsedá biskup jmenovaný ČBK. Už několik let je jím otec arcibiskup Dominik Duka. Některé ze zástupců diecézí znáte jako autory úspěšných knih. P. Angelo Scarano sestavil vynikající návod, jak přečíst Písmo svaté během jednoho roku („Svítilnou mým nohám je tvé slovo“), P. Václav Vacek vydal knihu s názvem Pozvání k večeři Páně, P. doc. Petr Mareček vydal již několik knih, které se věnují odbornému výkladu Nového zákona.

Kde Biblické dílo působí?

Především ve svém sídle v Dolanech u Olomouce. Na pozvání však také kdekoli jinde v rámci České republiky. Zapojujeme se zejména do aktivit pastoračních center jednotlivých diecézí. Podílíme se tak například na realizaci kurzů pro lektory Písma svatého, na biblickém školení animátorů skupin mládeže i seniorů.

Dokáže Biblické dílo pomoci lidem ve farnostech?

Byli jsme už ve farnostech, kam nás pozvali, abychom do praktické práce s Biblí uvedli mladé (někdy i starší) lidi, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování. Musím přiznat, že i pro nás jsou tato setkání vždy velmi obohacující. Dále pořádáme kurzy pro vedoucí skupin, které se setkávají nad Biblí. To samozřejmě není jediná cesta, jak se Písmem zabývat. Podle našich zkušeností může být právě účast na kurzu silnou motivací k další práci ve farnosti. Přijedeme rádi tam, kam nás s dostatečným předstihem pozvou.

S kým Biblické dílo spolupracuje?

Ve spolupráci s Radiem Proglas jsme připravili tříletý cyklus pořadů Bible v liturgii. Od pondělí do pátku vysílá Proglas (nyní ve 20.15) stručné výklady biblických úryvků, které zazní při bohoslužbě následující neděli. Texty těchto pořadů najdete na našich internetových stránkách www.biblickedilo.cz pod záložkou „Bible v liturgii“. Na přípravě se podílel celý tým obětavých spolupracovníků Biblického díla. V počáteční fázi se nachází spolupráce s Českou biblickou společností. Připravujeme vydání kompaktního disku, který bude obsahovat několik biblických her. Biblická společnost se na tomto projektu podílí tím, že jako biblický text dala k dispozici Český ekumenický překlad. Ve spolupráci s Centrem pro katechezi a Centrem pro rodinu a sociální péči ostravsko-opavské diecéze jsme připravili putovní výstavu o Bibli, která se nazývá Bible očima světa a svět očima Bible. Výstava putuje již osmý rok po různých městech naší republiky. Ve spolupráci s Rapsodickým divadlem v Olomouci jsme připravili scénické ztvárnění starozákonní knihy Ester. Cílem inscenátorů je srozumitelné předání Slova Božího, které je neustále živé i pro současného člověka. Pro lepší porozumění interpretovanému textu Písma jsou použity minimální divadelní prvky: stylizovaný herecký projev, kostým, rekvizity, dekorace, použití hudebních nástrojů na scéně, světlo. Pokud byste měli zájem o tuto podobu přiblížení biblického textu, navštivte internetové stránky http://www. rapsodickedivadlo.cz Občas spolupracujeme i s Katolickým týdeníkem. Tato spolupráce je zatím skromná v podobě textů k význačným obdobím liturgického roku nebo odpovědí na dotazy čtenářů.

Má Biblické dílo kontakty i na mezinárodní úrovni?

Všechny národní katolické biblické instituty, tedy i České katolické biblické dílo, sdružuje Katolická biblická federace (KBF). V současné době ji tvoří více než 300 institucí z celého světa. Federace je světovým katolickým společenstvím administrativně odlišných mezinárodních a místních organizací, které se věnují biblickému apoštolátu. Cílem federace je pěstovat a podporovat práci katolických organizací zaměřených na biblicko-pastorální službu, které po celém světě spolupracují s biskupy, aby Boží slovo bylo dostupné všem, jak říká konstituce Druhého vatikánského sněmu O zjevení Dei Verbum v článku 6. Konkrétně KBF podporuje překládání a distribuci Písma svatého, aby všem „věřícím křesťanům byl dokořán otevřen přístup k Písmu svatému“ (Dei Verbum 22). Prosazuje názor, že pastorální péče má být postavena na Písmu, neboť „je třeba, aby se všechno církevní kázání i křesťanská zbožnost živila a řídila Písmem svatým“ (Dei Verbum 21). Využívá všech prostředků sloužících k tomu, „aby co nejvíce služebníků Božího slova mohlo Božímu lidu s užitkem poskytovat pokrm Písma“ (Dei Verbum 23). Prakticky to znamená, že koordinuje střediska pro biblicko-pastorální službu, vede k mezinárodnímu sdílení biblických kurzů, studijních materiálů, přednášek apod. KBF rozvíjí ekumenickou spolupráci se Spojenými biblickými společnostmi, s jinými organizacemi církví nebo církevních společenství, které mají podobný cíl, i s jinými vhodnými organizacemi. Katolická biblická federace má svou hlavní kancelář v německém St. Ottilien. Prezidentem federace je od roku 2002 italský biskup Vincenzo Paglia. Vždy po šesti letech se zástupci národních institutů setkávají na plenárním shromáždění Katolické biblické federace. V červnu roku 2008 se konalo už sedmé plenární shromáždění, a sice v tanzánském městě Dar es Saalam. České katolické biblické dílo na něm reprezentoval P. doc. Petr Mareček. Účastníci se zabývali tématem: Boží slovo – zdroj smíření, spravedlnosti a míru. Delegáti jednotlivých národních institutů uvažovali o organizaci a poslání federace, předávali si zkušenosti, promýšleli a hodnotili svou biblicko-pastorální službu – a samozřejmě se také modlili a slavili Boží slovo. Během každého plenárního shromáždění bývá vypracován závěrečný dokument, který vystihuje ducha tohoto shromáždění. Skládá se obvykle ze dvou částí – první je poselství, které vyplyne z dynamiky samotného plenárního shromáždění, druhou tvoří záměry federace pro příštích šest let. Český překlad dokumentu si můžete přečíst na našich internetových stránkách. Katolická biblická federace se člení na regiony a subregiony. Jedním z regionů je Evropa. Ta se dále dělí na subregiony střední Evropa, západní a jižní Evropa, Řím a Střední východ. Ředitel Českého katolického biblického díla P. doc. Petr Chalupa je v současně době (na tři roky) koordinátorem subregionu střední Evropa.

Z jakých zdrojů je činnost Biblického díla financována?

Hlavním zdrojem je sbírka, která se v kostelech koná týden před slavností Ježíše Krista Krále. Tato neděle je totiž vyhlášena Dnem bible. Také letos bude při této příležitosti (v neděli 14. listopadu) předčítán dopis otce arcibiskupa Dominika Duky, předsedy správního výboru Biblického díla. Otec arcibiskup v něm připomíná, že sice končí rok věnovaný Písmu svatému v rámci přípravy na 1 150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Dodává však, že spolehlivé biblické základy mají i témata následujících let přípravy, ať už půjde o svátost křtu, biřmování nebo eucharistie. Všem dárcům bychom chtěli poděkovat za modlitby i za finanční dary. Bez této podpory by mohlo Biblické dílo jen stěží pokračovat ve své práci.

Kde najít další informace o Biblickém díle?

Nejvíce se o našich aktivitách dozvíte na našich internetových stránkách www. biblickedilo.cz. Biblické dílo sídlí v Dolanech vzdálených šest kilometrů od Olomouce. Zde máme od sester premonstrátek pronajatý dům, který jsme před několika roky stavebně upravili pro naše potřeby. Můžeme v něm ubytovat 16 lidí. Tento počet odpovídá velikosti skupiny, s níž je možné provádět praktickou práci s Biblí nebo kurzy výroby biblických postaviček.

Sdílet článek na: 

Sekce: Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 39 20. – 26. září 2022

Posvátno se nesmí opírat o moc

„Nastala hodina, kdy je třeba se probudit z fanatismu, který znesvěcuje a porušuje každé náboženské vyznání,“ zdůraznil papež před účastníky mezináboženského…

celý článek


První bazilika sv. Ludmily

V pořadí šestnáctou basilikou minor v Česku (v Praze pátou) se v pátek 16. září stal chrám sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Mši svatou spojenou se slavnostním vyhlášením…

celý článek


Papežský almužník na frontové linii

„Upevnit ve víře, dát naději, být nablízku“ – to vedlo papeže Františka, aby už počtvrté vyslal na trpící Ukrajinu svého almužníka kardinála Konrada Krajewského.

celý článek


Jak je důležitý sociální smír

Nadcházející zima patrně bude testem soudržnosti naší společnosti a také toho, jak dokáže řešit konflikty. Uvědomujeme si vůbec, jak je sociální smír důležitý?

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay