Na vašich hlasech záleží!

Vydání: 2006/21 Pravidla manželského soužití, 23.5.2006, Autor: Jiří MacháněMIROSLAV KALOUSEK, předseda KDU-ČSL
Jaký by měl být ideální model vztahu státu a církve?

Budeme prosazovat vzor těchto vztahů rozšířený v ostatních zemích EU. Preferujeme kooperativní model. Chceme upravit zákon o církvích, aby nebyl v rozporu s ústavou. Připravíme dvě varianty majetkového urovnání státu a církví. Chceme buď završit započatá jednání o postupném splácení majetku, který si stát ponechá, anebo zahájit jednání o restitučních zákonech a navracení majetku, o nějž církve požádají.

V minulém volebním období nebyla přijata česko-vatikánská smlouva. V jaké podobě by ji vaše strana podpořila?
Smlouva je vyhovující tak, jak byla dojednána. KDU-ČSL prosazovala její ratifikaci v obou komorách parlamentu. Kvůli odporu ČSSD, KSČM i ODS se jí nepodařilo schválit, o což budeme ve stávající podobě smlouvy i nadále usilovat.

Jakými konkrétními kroky chce vaše strana podporovat rodiny?
Snížíme daně rodičům za každé dítě o 7000 Kč, nízkopříjmové rodiny s více dětmi obdrží daňový bonus v případě, že sleva na dani bude vyšší než jejich daňová povinnost. Snížíme odvody na sociální pojištění o 1% na každé dítě, zavedeme projekt rodinných pasů (systém slev pro rodiny). Matkám, které budou chtít, nabídneme pružnou pracovní dobu. Chceme větší dostupnost a rozšiřování služeb péče o děti. Budeme podporovat tzv. prorodinné služby a poradenství a růst rodičovského příspěvku.

Jaké je stanovisko vaší strany k umělým potratům a ochraně nenarozeného života?
KDU-ČSL aktivně navrhuje zákony, které přispívají k ochraně nenarozeného života - jsme proti potratům. Nebudeme už volit cestu přes trestní zákoník, ale zaměříme se na prevenci a pomoc. Hlavně pro rodiny a budoucí maminky, které jsou ve vážné životní situaci, aby nemusely volit interrupci.

Jak chcete řešit otázku důchodové reformy?
Podle našeho návrhu zůstane zachována silná role státního systému důchodového zabezpečení – nikdo nesmí propadnout pod hranici chudoby. Občané si budou moci sami zvolit, zda více důvěřují vládě, která jim bude vyplácet důstojnou penzi, nebo se rozhodnou spořit v soukromých systémech zabezpečení na stáří. I zde promítneme podporu rodiny: rodiče vychovávající děti budou mít nižší odvody na důchody.

Jste pro legalizaci eutanázie?
Je to nebezpečný návrh, který může být zneužit bez možnosti nápravy. Budeme vždy velmi ostře vystupovat proti tomu, aby se lidský jedinec stal pánem nad životem a smrtí jiného člověka.

Proč by právě vaši stranu měli volit katolíci?
KDU-ČSL má svůj program pevně zakotven v křesťanském hodnotovém systému. Proto v otázkách, které se přímo týkají etického kodexu křesťana, je jedinou stranou, která zastává jednoznačná stanoviska. Dostatečně se to ukázalo při hlasováních o eutanázii, výzkumu na lidských embryích, registrovaném partnerství, novele církevního zákona atd.

Více na www.kdu.cz
MIREK TOPOLÁNEK, předseda ODS
Jaký by měl být ideální model vztahu státu a církve?

Víra a příslušnost k jednotlivým náboženstvím jsou individuálním rozhodnutím, do kterého se stát nesmí vměšovat. Naším cílem bude nalézt takové uspořádání vztahu státu a církví, které zachová dosavadní svobodu vyznání a neohrozí současné postavení církví v naší zemi.

V minulém volebním období nebyla přijata česko-vatikánská smlouva. V jaké podobě by ji vaše strana podpořila?
ODS je připravena v této otázce vést jednání ve chvíli, kdy bude mít exekutivní pravomoc. Po dosažení shody na financování církví v ČR bude třeba tento model promítnout do budoucí smlouvy se Svatým stolcem.

Jakými konkrétními kroky chce vaše strana podporovat rodiny?
Chceme zavést daňový a sociální systém, který bude podporovat soudržnost rodiny, povede k vyšší míře vědomí její nezávislosti na státu a bude výhodný pro rodiny s dětmi, například možností společného sociálního pojištění manželů. Státem zaručený minimální příjem, který navrhujeme, přinese každé rodině s dětmi několik tisíc korun měsíčně. Zvýšíme rodičovský příspěvek a také peněžitou pomoc v mateřství. Umožníme otcům čerpat dovolenou v délce dvou týdnů po narození dítěte. Preferujeme domácí a rodinnou péči o seniory, aby co nejdéle zůstávali zajištění ve svém přirozeném prostředí.

Jaké je stanovisko vaší strany k umělým potratům a ochraně nenarozeného života? Jste pro legalizaci eutanázie?
V těchto otázkách nezastává ODS jednotné stanovisko, případná hlasování o příslušných zákonech ponechává na individuálním rozhodnutí jednotlivých poslanců, každý hlasuje podle svého svědomí. Většinový názor se kloní spíše proti zavedení eutanázie a příliš liberálnímu přístupu k umělým potratům.

Jak chcete řešit otázku důchodové reformy?
Cílem reformy je garantovat základní standard, ponechat nadstandardní zajištění na jednotlivci, snížit zdanění, zbytečné státní přerozdělování a snížit administrativní náklady. Její zavedení budeme financovat z privatizačních výnosů. Mladším ročníkům (od roku narození 1976) nabízíme nižší odvody na sociální pojištění a poté, co dosáhnou důchodového věku, státem zaručený důchod. Rodiče budou k důchodu dostávat bonus za vychované děti, čímž posílíme mezigenerační solidaritu. Důležitým pilířem je také dobrovolné důchodové připojištění. Senior, který dosáhne důchodového věku po roce 2040 bude žít ze tří zdrojů: ze státem zaručeného důchodu, z bonusu za vychované děti a z dobrovolného důchodového připojištění nebo jiného spoření.
Současných důchodců se změny systému netýkají, chceme zastavit zhoršování jejich životní úrovně.

Proč právě vaši stranu by měli volit katolíci?
ODS je liberálně konzervativní strana a navazuje na tradice evropské křesťanské civilizace. V roce 1996 se spojila s Křesťansko demokratickou stranou, ke které měla názorově nejblíže.

Více na www.ods.cz
MARTIN BURSÍK, předseda Strany zelených
Jaký by měl být ideální model vztahu státu a církve?

Církvím by měl stát vrátit to, co jim bylo komunisty ukradeno. Po patnácti letech, během kterých se jednání státu a církví neposunulo nikam, však toto řešení nevypadá příliš nadějně. Jsme připravení diskutovat i jiná řešení, například smlouvu mezi státem a církvemi o dlouhodobém garantovaném financování církví a následné odluce.

V minulém volebním období nebyla přijata česko-vatikánská smlouva. V jaké podobě by ji vaše strana podpořila?
Zásadní výhrady nemáme, přijetí smlouvy považujeme za nutné a připouštíme diskusi.

Jakými konkrétními kroky chce vaše strana podporovat rodiny?
Strana zelených si váží tradičních rodin, ale stejně tak chce podporovat i rodiny neúplné. Pro nás je velmi důležité, aby byl vytvořen domov nejen pro děti, ale i pro dospělé. Domov je základ pro zdolávání životních situací a není nejdůležitější, jestli ho vytvářejí pokrevní pouta. Chceme společné zdanění nejen pro sezdané páry, ale i pro páry nesezdané.

Jaké je stanovisko vaší strany k umělým potratům a ochraně nenarozeného života?
Rozhodnutí je intimní záležitostí ženy a není důvodu, proč by do něj měli mluvit politici. Jsme pro plánované rodičovství a součástí naší kampaně je rozdávání kondomů. Nepřejeme si nechtěná těhotenství ani umělé potraty. Stát by měl proto odstranit všechny byrokratické překážky pro adopce dětí.

Jak chcete řešit otázku důchodové reformy?
Podporujeme přechod na kombinovaný zásluhový důchodový systém s garantovanou minimální penzí a smíšeným financováním. Přejeme si politickou dohodu o reformě již v roce 2007.

Jste pro legalizaci eutanázie?
Klademe důraz na rozvoj hospicové a paliativní péče pro nevyléčitelně nemocné, trpící a umírající. Stát by měl těmto typům péče vyjít vstříc. V tomto stádiu našeho zdravotnictví eutanázii nepodporujeme. Jsme však otevřeni budoucí diskusi.

Proč právě vaši stranu by měli volit katolíci?
Protože mezi katolíky jsou lidé, kteří lásku k bližnímu chápou niterněji než oficiální stanoviska církve, která je letitou institucí a svoje postoje proto modernizuje jen zvolna. Vstřícnost k lidem vymykajícím se normě chápeme společně s katolíky, ale chápeme ji šířeji a vztahujeme ji i např. na homosexuály. Církví si velmi vážíme, jsou letitým základem naší civilizace. Máme s nimi společnou víru, že člověk není pánem svého prostředí, toto prostředí ho určuje a přesahuje. V pohledu na vztah člověka ke světu máme moderní terminologii, ale podobnou pokoru. Společná je nám také tolerance, která se zastavuje, měla–li by být tolerancí vůči zlu.

Více na www.zeleni.cz
JIŘÍ PAROUBEK, předseda ČSSD
Jaký by měl být ideální model vztahu státu a církve?

Považuji současný model uspořádání vztahu mezi státem a církvemi za fungující. Dokladem toho je sám fakt, že církve úspěšně působí v mnoha oblastech občanského a společenského života u nás. Samozřejmě, na vztahu církví a státu je vždy co vylepšovat. To je i případ připravované novely církevního zákona, o níž jsem připraven po volbách jednat.

V minulém volebním období nebyla přijata česko-vatikánská smlouva. V jaké podobě by ji vaše strana podpořila?
Současná podoba návrhu česko-vatikánské smlouvy je pro mě osobně v zásadě přijatelná. Musí však projít širším konsensem v rámci naší strany i dalších parlamentních stran. I proto očekávám, že smlouva přijde na pořad jednání nové Poslanecké sněmovny velmi brzy.

Jakými konkrétními kroky chce vaše strana podporovat rodiny?
Připravený máme celý balík opatření zaměřených na podporu rodin: zvýšení podpory v mateřské, výrazné zvýšení porodného ve výši 60, 90 a 120 tisíc na první tři děti. Připravujeme výraznou podporu matkám, které mají po mateřské dovolené problémy s pracovním uplatněním či návratem do původní profese, aby mohly absolvovat jazykové či vzdělávací kursy. Stejně tak počítáme se státními dotacemi na startovací byty pro mladé a novomanželskými půjčkami až do výše 300 000 korun.

Jaké je stanovisko vaší strany k umělým potratům a ochraně nenarozeného života?
Sociální demokracie nehodlá potraty zakazovat zákonem. Jsem přesvědčen, že zákazy nic nevyřeší. Přál bych si, aby k žádným potratům nedocházelo, nicméně k tomu je potřeba dojít prevencí, výchovou a vzděláním dospívajících, úctou k partnerovi i k sobě.

Jak chcete řešit otázku důchodové reformy?
Důchodová reforma má pro sociální demokracii základní pravidlo: nesmí se negativně dotknout životní úrovně současných důchodců. Chceme dosáhnout toho, aby pro nízké, střední a vyšší střední příjmové skupiny bylo dosaženo zhruba 70 % čistých předdůchodových příjmů s tím, že zhruba 55 až 60 % bude jako dosud poskytovat základní důchodové pojištění.

Jste pro legalizaci eutanázie?
Za určitých okolností ano.

Proč právě vaši stranu by měli volit katolíci?
Podle průzkumů veřejného mínění nejvíce věřících volí právě českou sociální demokracii. Ostatně o mně je známo, že navštěvuji bohoslužby Církve československé husitské. Myslím, že ČSSD má stejně jako věřící skutečně odpovědný přístup k sociálně potřebným.

Více na www.cssd.cz

Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 5 25. – 31. ledna 2022

Upřesněné počty věřících

Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden zveřejnil podrobnější data o loňském sčítání lidu, která zpochybnila dříve uváděné informace o výrazném poklesu…

celý článek


Směřovat k jednotě po celý rok

Týden modliteb za jednotu křesťanů právě skončil, ekumenická spolupráce ale trvá na mnoha místech po celý rok. A může být velmi užitečná i pro aktuální synodální cestu.

celý článek


Formace ve světě rozšiřuje obzory

Vstoupit do řeholní formace znamená vydat se na dlouhou cestu. Pro čím dál víc adeptů zasvěceného života to přináší také povinnost na čas opustit rodnou zemi a vydat…

celý článek


Plečnik – architekt, který předběhl koncil

Na 23. leden připadlo 150. výročí narození Jože Plečnika – slovinského architekta, který vtiskl moderní ráz Pražskému hradu. A je též autorem jednoho z nejpozoruhodnějších…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay